2009-02-23, §§ 1-34

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42161
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2009-02-23

Register

Kommunfullmäktige 2009-02-23
Plats:
Wisby Strand (kongresshallen) Visby
Tid: 13.00-17.50

Utsedda att justera protokollet:
Anna Wickström och Hans Klintbom

Datum för anslags uppsättande: 2009-03-05
Datum för anslags nedtagande: 2009-03-28

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare
tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare