BUN § 2

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41976

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 2
Vitesföreläggande i skolpliktsärende

Dnr  2008/218-63


Enligt 3 kap. 15 § skollagen skall den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavarna inte har gjort vad på dem ankommer får Barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Föreläggandet får enligt 3 kap. 16 § skollagen förenas med vite.

Eleven xx, född xx-xx-xx, har inte infunnit sig i skolan under höstterminen 2008 trots upprepade krav från rektor. Under hösten har olika kontakter tagits för att utröna orsaken till att han inte kommit och om det kunde behövas speciella åtgärder för att underlätta skolgången.

Det som har framkommit i utredningen och i de kontakter som förevarit visar att vårdnadshavarna inte gör vad som på dem ankommer för att eleven skall fullgöra sin skolplikt.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-11-26 att ge presidiet delegation att 2009 01 12 fatta beslut i frågan om ev vite.
Vårdnadshavarna har 2008-12-30 via e-post meddelat att man vidhåller sin tidigare muntligen framförda begäran att få undervisa den aktuella eleven i hemmet. (Skollagen kap 10, § 4). Rektor Jerker Enequist har i skrivelse 2009-01-09 meddelat att han vidhåller sitt tidigare muntligen framförda avslag på denna begäran (Beslutet fattat enligt BUNs delegationsordning punkt C.2.10)

Presidiet behandlade ärendet 2009-01-12 enligt BUNs delegation. Presidiet konstaterade att eleven är skolpliktig och inte fullgör sin skolgång. Presidiet konstaterade också att vårdnadshavarna inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, samt att vårdnadshavarnas begäran om att få undervisa eleven i hemmet har avslagits av rektor Jerker Enequist enligt delegationsbeslut 2009-01-09.


Presidiet beslöt:
1.   Vite
Med hänvisning till Skollagen 3 Kap § 16 föreläggs vardera vårdnadshavare vid vite om 250 kr per skoldag att iaktta sina skyldigheter att se till att eleven fullgör sin skolplikt. Med hänvisning till att det skriftliga beslutet att avslå vårdnadshavarnas begäran om undervisning i hemmet nått dem först 2009-01-09 gäller vitesföreläggandet från och med onsdagen den 14 januari, även om beslutet överklagas.

2.   Förvaltningen ges i uppdrag att snarast kalla vårdnadshavarna till en överläggning

Skoldirektör Peter Molin, för- och grundskolechef Mats Hanell, kommunjurist Patrik Pettersson och rektor Jerker Enequist hade 2009-01-23 träffat den ene av vårdnadshavarna i en överläggning.

Kommunjuristen Patrik Pettersson meddelar att beslut om vitesföreläggande bör tas av nämnden i sin helhet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. XX, född xx-xx-xx, föreläggs enligt Skollagen 3 kap § 16 vid vite om 250 kr per skoldag att vidta sina skyldigheter att X, fullgör sin skolplikt.

    2.XX, född xx-xx-xx, föreläggs enligt Skollagen 3 kap § 16 vid vite om 250 kr per skoldag att vidta sina skyldigheter att X, född xx-xx-xx,  fullgör sin skolplikt.

    3. BUN inlämnar en anmälan av ärendet till socialtjänsten.

    4. BUN uppdrar åt förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera, att ansöka om utdömande av vitet enligt ovan och i övrigt verkställa BUNs beslut.

    5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.