BUN § 9

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41969

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 9
Öppen förskola i Hemse

Dnr 2008/111-88

Bakgrund

Öppen förskoleverksamhet har tidigare funnits under 1980-90-talet i Hemse med  Barn och utbildningsförvaltningen som huvudman. Denna verksamhet har emellertid legat nere under ett flertal år. Diskussioner har under 2007 återigen tagits upp inom SOF och BUF med anledning av att man uppfattat ett  behov av att erbjuda föräldrar denna verksamhetsform.

” Öppen förskola ska var en del i kommunens förskoleverksamhet men fyller också en funktion i ett generellt familjestödjande arbete.

Diskussionerna resulterade i att BUF och SOF tillsammans i maj 2008 beslutade att under en försöksperiod tiden september t o m december 2008 driva en verksamhet med öppen förskola i Hemse.

Verksamheten har utvärderats av Marika Pettersson, förskollärare vid BUF, och Monica Hansson, familjepedagog vid SOF. I utvärderingen anförs bl a:

…”Under denna korta period och under de förutsättningar vi haft, lagt grunden till en verksamhet som har ett fullt berättigande att få fortsätta fortsättningsvis.

Utvecklingsbart ur många olika synvinklar. Att tillsammans resonera och låta idéer växa fram på vilket sätt verksamheten ska fortsätta.

Att sätta upp realistiska mål och nå dem, för just denna period tycker vi att vi gjort.

Påbörja och skapa samarbete för att nå flera besökandegrupper ha inte känts realistiskt eftersom vi hade en kort tidsperiod att arbeta utifrån.

Vi har utgått från hur det ser ut att starta upp denna verksamhet utifrån den sociala och kulturella struktur som finns ur ett landsbygdsperspektiv.

 Kunskapen om bygden har därför varit en stor fördel eftersom vi känner till samhället genom våra ordinarie arbeten här.

Att växa i en takt som bygger på kvalité och inte bara kvantitet.

Att samarbeta mellan våra respektive förvaltningar har varit för oss helt nytt.

Att mötas utifrån våra olika erfarenhetsvärldar har varit intressant och givande.

Att vi får insyn och överblick över de ekonomiska förutsättningarna för ex. inköp av material behöver ses över för en ev. kommande fortsättning.

Att bygga upp en sådan här verksamhet måste få ta tid. Detta ser vi med de erfarenheter som öppna förskolan Myllan i Visby har delat med sig till oss.

Skapa möjligheten att få träffas i ett sammanhang en mötesplats- där vi arbetar tillsammans utifrån ett förebyggande perspektiv är en investering för framtiden för dessa familjer och de som kommer att komma.

Vår egen kunskap och erfarenhet inom detta förebyggande arbete, är en tillgång för att fortsätta och utveckla verksamheten ännu mer.

Vi har framtidsvisioner och verklig önskan om att verksamheten bli bestående i Hemse.

Efter en händelserik och berikande höst tillsammans – föräldrar-barn och vi som personal..”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att vidta åtgärder så att verksamheten blir permanent.