BUN § 10

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41968

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 10
Årsredovisning 2008

Dnr 2009/24:04

Skoldirektör Peter Molin hade utformat förslag till sammanfattande nämndskrivelse under följande rubriker:
Sammanfattning, Måluppfyllelse samt Viktigare händelser under 2008 utifrån styrkortets olika perspektiv: Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare/ledare,Processer och Samhälle.

I skrivelsen anförs bl a följande:


”…Ur ett brukar/kundperspektiv är förändringen av grundskoleorganisationen förmodligen varit den mest betydelsefulla frågan under 2008. I samband med vårterminsslut 2008 stängdes skolorna i Eksta, Fardhem, När och Rone. Processen kring denna organisationsförändring har satt stor prägel på dessa skolor, men också på Garda skola, Högbyskolan, Klinteskolan och Stånga skola - som tagit emot elever från nedlagda skolor.  Signalerna  från elever och föräldrar har varit övervägande positiva när de sammanslagna enheterna börjat arbeta tillsammans under höstterminen.

Det  sent fattade beslutet om att bevilja Atheneskolan tillstånd att starta friskola i Fardhem medförde inte bara ekonomiska problem  för angränsande skolor, utan också störningar i processen kring nya grupper - både ur elev och personalperspektiv.

Resultatet  av Skolverkets inspektion i Gotlands kommuns förskolor och skolor som genomfördes under 2007 redovisades i januari 2008. I rapporten efter inspektionen på Gotland kritiserar Skolverket de låga kunskapsresultaten för grund- och gymnasieskola, samt den bristande likvärdigheten över ön. Rapporten visar både på väl utvecklade områden, men också på områden som bör förbättras och på områden som har brister. Arbetet på rektorsområdena har under 2008 präglats av insatser på  brist- och förbättringsområden.

Under året har efterfrågan av plats i förskoleverksamheten ökat kraftigt i förhållande till den efterfrågeprognos som legat till grund för planeringen och tilldelning av förskolans resurser, dvs mot bakgrund av vårdnadshavarnas behov har det varit en större ”produktion” än förväntat. Det ökade behovet av plats i förskolan beror bl a på sysselsättningsökningen och utökat behov av placeringstid. Under 2008 har förskolorna haft fler barn inskrivna än vad som budgeterades inför 2008.

Arbetet med att få 2008 års ekonomi i balans och de omfattande ekonomiska diskussionerna inför internbudget 2009 med stora konsekvenser framför allt för förskola och fritidshem har skapat oro på arbetsplatserna. Även när det gäller organisationen för grundskolan har det varit föräldra- och samhällsreaktioner framför allt i Fårösund.

För femte året i rad redovisar barn- och utbildningsnämnden en ekonomi i balans. Efter avsättning till ytterligare avgångsvederlag med 3,5 mkr kommer det slutliga resultatet inkl semesterlöneskuldens förändring att bli 486 tkr för år 2008. Avvikelse gentemot budget motsvarar 32 öre/tusenlapp (0,032 %).

Under första halvåret pekade prognosen på ett underskott på ca 8 mkr, vilket föranledde insatser med förstärkt uppföljning och åtstramningsåtgärder, som bl a ”farfarsprincip” för personal och inköp i rektorsområden med underskott. Arbetet har präglats av en stor förståelse och insatser från många medarbetare. Insatser som bidragit till nämndens nollresultat.
Det är en fortsatt utmaning att bibehålla och utveckla en hög kvalité i våra verksamheter trots förändrade ekonomiska förutsättningar så att BUF/BUN kan bli en framgångsfaktor för Gotland.

Årsredovisningen redovisades av skoldirektör Peter Molin, ekonomichef Elisabeth Österdahl, 
gymnasiechef Alf Nilsson,  för- och grundskolechef Mats Hanell, särskolechef Håkan Edlund, planerings- och försörjningschef Freddy Sirland samt personalchef Bo Stenström.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner årsredovisningen samt skoldirektörens sammanfattande nämndskrivelse.
    2. Skoldirektören och BUNs ordförande ges i uppdrag att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen
    3. BUN anhåller hos kommunstyrelsen att 2008 års resultat överförs till 2009 års budget.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat