BUN § 110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41186

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 110
Medel för personalförstärkningar i skola och fritidshem (f d Wärnerssonpengar), användning av centralt reserverad pott

Dnr 2008/142-04

Det tidigare statsbidraget till personalförstärkningar ingår numera som en del i Barn- och utbildningsnämndens budgetram.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2008-11-26 att fastställa fördelningen av medlen för vår- resp höstterminen 2009. En särskild pott (2,2 mkr) reserverades för särskilda insatser under kommande budgetår, och förvaltningen gavs i uppdrag att lämna förslag till användning av detta belopp (Au § 2008/108). Beloppet beräknas till 825 tkr för hösten 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Av den centralt reserverade potten skall 825 tkr användas för att balansera utebliven besparing i förskoleklass - år 9 i grundskolan.