BUN § 111

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41185

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 111
Avsättning i 2008 års budget för avgångsvederlag eller särskild avtalspension

Dnr 2007/142-04

BUN beslöt i samband med beslutet om internbudget 2009 bl a att ge förvaltningen följande uppdrag:

Personalchef Bo Stenbom anför i skrivelse 2008-12-05 följande:

...För att reducera antalet uppsägningar avsätts i budget 2008 sex mkr till övertaliga barnskötare/-motsvarande och lärare, vars anställningar inte skall återbesättas, genom att erbjuda avgångsvederlag eller särskild avtalspension (SAP) fr o m 2009-01-01…

"Noteras att i den mån ett uppdrag som elevassistent/motsvarande inte innefattar en pedagogisk del, d v s då det främst är beroende av att barnet/eleven har ett fysiskt funktionshinder, har förvaltningen även fortsättningsvis för avsikt att bemanna med elevassistenter/motsvarande.

Noteras också att anställningsform (ferie-, semester- eller uppehålls anställning) för den enskilde pedagogen/läraren anpassas efter verksamhetens behov och enligt överenskommelse i det enskilda anställningsavtalet.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att, då det är möjligt och enligt ovan, ersätta elevassistenter/motsvarande med pedagoger/lärare.

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att i största möjliga omfattning behålla pedagoger/lärare "på alla nivåer" i samband med förväntade personalminskningar. En möjlighet för att uppnå detta är att i större omfattning anställa utbildade pedagoger för barn/elever med särskilda behov i stället för elevassistenter/motsvarande. Detta under förutsättning att uppdraget som sådant omfattar en pedagogisk del. Detta skulle öppna för möjligheter att se över organisationen i den klass eller i den barngrupp detta berör, så att den pedagogiska förstärkningen används maximalt."

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Inom ramen för BUNs resultat 2008 och med eventuellt ianspråktagande av Eget kapital avsätter BUN medel, dock max 11 mkr, att användas för personalomställning.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att verkställa personalomställningsprocessen

    3. Skoldirektören ges i uppdrag att efter samverkansförfarande i ärendet fatta beslut angående ev förstärkning av den pedagogiska personalen enligt personalchefens förslag