BUN § 112

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41184

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 112
Remiss, Utbildningsdepartementets PM ”En utökad betygsrätt m m” (U2008/6038/SV)

Dnr KS 2008/0422-69; BUN 2008/189-69

I denna PM lämnas förslag till utformning av en modell som ger enskilda utbildnings-anordnare möjlighet att sätta betyg och i begränsad omfattning utfärda betyg och intyg enligt de regler som gäller för det offentliga skolväsendet för vuxna. Förslag lämnas också på hur svenskundervisning för invandrare (sfi) ska kunna bedrivas i folkhögskolan och därmed för den enskilde utgöra ett alternativ till den sfi där kommunerna är genomförare eller beställare. Förslag lämnas också till nödvändiga författningsändringar.

Den föreslagna modellen omfattar både statlig tillståndsgivning och ökade möjligheter för kommuner att överlåta myndighetsutövning i samband med utbildning på entreprenad. Förslaget innebär att formella hinder undanröjs i syfte att göra det lättare för den enskilde att utveckla sin kompetens och sina möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden samt att söka sig vidare i utbildningssystemet. Vidare innebär förslaget att upphandling av utbildning där betyg kan sättas och utfärdas alltid följs av ett klarlagt ansvar för betygssättning och för utfärdande av betyg och intyg. Enskilda utbildningsanordnare ska kunna sätta betyg i genomförd utbildning som beställts av annan enskild, dvs företag, organisation, förening etc. En enskild fysisk person ska däremot inte kunna "beställa" eller "upphandla" en utbildning där betyg sätts och utfärdas.

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i yttrande 2008-10-19 bl a följande:

..."-Förslaget att upprätta en nationell betygsdatabas för slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning tillstyrks.

Förslagen om statlig tillståndsgivning för enskilda utbildningsanordnare och om kommunal överlämnanderätt för de som givits tillstånd tillstyrks. Förslagen bidrar till att skapa konkurrens på lika villkor oavsett huvudman och likställer därmed enskilda anordnare med den offentliga huvudmannen. Utifrån rättssäkerheten för den enskilde individen förutsätter förslaget att tillståndsgivningen kopplas till tydliga kvalitetskriterier. För kommunen innebär också möjligheten att överlämna viss myndighetsutövning till upphandlade anordnare att kommunen kan koncentrera sig på kvalitetsuppföljning och utvärdering av den upphandlade utbildningen.

Förslaget att genom tillståndsgivningen möjliggöra för folkhögskolorna att anordna sfi tillstyrks utifrån principen att anordnare som uppfyller gällande bestämmelser ska behandlas lika oavsett huvudman.

Däremot avstyrks att folkhögskolor ska kunna anordna sfi bredvid kommunens upphandlingssystem.

Sfi-utbildning bör behandlas som annan utbildning och i de fall den ej kan genomföras inom den kommunala vuxenutbildningen bör den upphandlas i konkurrens med andra utbildningsanordnare.

Om folkhögskolor ges rätt att anordna sfi parallellt med verksamheten inom den kommunala vuxenutbildning riskeras splittring av kommunens resurser och försvårar möjligheterna att bl a samordna sfi-utbildning och praktik.

Förslaget att folkhögskolor med betygsrätt som anordnar sfi ska överlämna betygsdokument och intyg till hemkommunen tillstyrks.

Förslaget att upprätta en nationell betygsdatabas för slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning tillstyrks. Ett nationellt betygsdatasystem blir en viktig förutsättning för förslaget att möjliggöra för fler anordnare att kunna utfärda kursbetyg.

Gotlands kommun föreslår följande tillägg till förslaget om vidgad betygsrätt

- Icke offentliga utbildningsanordnare skall lämna betygsunderlag och betyg för arkivering hos hemkommunen, på samma sätt som föreslås gälla sfi.

- För att bättre kunna tillmötesgå den enskildes behov bör en nationell kursdatabas finnas enligt den modell som finns för gymnasieskolor på Skolverkets hemsida ".

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Gymnasiechefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen och överlämnas till kommunstyrelsen

    Beslutet förklaras omedelbart justerat