BUN § 113

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41183

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 113
Kompletterande utbildning för barnskötare – ”Jönköpingsmodellen”

Dnr 2008/238-02

I samband med BUNs behandling av Budget 2009 och flerårsplan 2009-2013 gavs förvaltningen bl a i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en kompletterande utbildning för barnskötare. Redovisning skall ske under hösten 2008.

Personalchef Bo Stenbom anför i skrivelse 2008-09-04 bl a följande:

…"Om utbildningen, som utgår från en modell som tillämpas i Jönköping kommun, genomförs skulle under en utbildningsomgång ett trettiotal barnskötare kunna omskolas till förskollärare. "Jönköping-modellen" innebär deltidsstudier under två år och med fyra veckors heltidsstudier under tre somrar. Förvaltningens kostnader för utbildningsanordnare, lokal studieadministratör, mentorer, kurslitteratur och 80% studielön under 12 veckor uppskattas till cirka 7,0 miljoner kronor. Kostnaderna skulle kunna finansieras genom statsbidraget "kvalitetsbidraget" och med delfinansiering genom bidrag från Kommunals verksamhetsutrymme (preliminärt löfte om 400 000 kr/år finns). Om utbildningen påbörjas sommaren 2009 blir de studerande klara sommaren 2011. ".

Med anledning av att förslag om legitimationskrav för förskollärare läggs fram (SOU 2008:52) och den nya lärarutbildningen kommer Jönköping kommun inte att påbörja någon ny utbildningsomgång vårterminen 2009. Jönköping kommun kommer att föra en dialog med högskolan om vad som behöver kompletteras till den förkortade utbildningen för att uppfylla nya krav..

En 60-poängs kompetenshöjande utbildning för 32 barnskötare enligt Jönköpingsmodellen kostnadsberäknas enligt nedanstående tabell (Kurstid sommaren 2009 sommaren 2011)

Uppskattad kostnad (tkr)

2009

2010

2011

TOTALT

Utbildningsanordnare

1 250

1 250

1 250

3 750

Kurslitteratur

75

150

75

300

Studieadministratör

75

150

75

300

Mentorer

90

180

90

360

80% studielön under 12 v

735

760

95

2 290

TOTALT

2 225

2 490

2 285

7 000

Finasiering skulle kunna ske enligt följande:

Finansiering (tkr)

2009

2010

2011

Totalt

Kvalitetsbidraget, statsbidrag

1 825

2 090

1 885

5 800

Verksamhetsutrymme, Kommunal

     400

400

     400

1 200

TOTALT

2 225

2 490

2 285

7 000

Personalchefen föreslår BUN att avvakta med beslut om lokal förskollärarutbildning tills frågan om lärarbehörighet för arbete i förskolan är utredd.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avvaktar med beslut om lokal förskollärarutbildning tills frågan om lärarbehörighet för arbete i förskolan är utredd.