BUN § 114

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41182

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 114
Kompletterande utbildning för lärare inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Dnr 2008/239-02

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av BUN att undersöka möjligheten att anordna en kompletterande utbildning för lärare för arbete inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Avsikten var att ge examinerade grundskollärare fördjupad kunskap om det specifika pedagogiska uppdraget i respektive verksamhet med syfte att underlätta en övergång från arbete i grundskola till arbete i förskola/fritidshem.

Förvaltningen har påbörjat inventering av möjliga vägar för att kunna erbjuda den komplettering som BUN efterfrågar.

I mellantiden har dock förutsättningarna för en sådan kompletterande fortbildning förändrats, såtillvida att förslag om legitimationskrav för förskollärare läggs fram i SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler.
Beslut förväntas under våren 2009. Vidare kommer förslag om ny lärarutbildning att presenteras i december 2008. Även denna utredning berör sannolikt den aktuella lärarkategorin.

Då det i dagsläget ej är helt klart vad dessa utredningar kommer att få för konsekvenser vad avser behörighet i de olika skolformerna föreslår förvaltningen BUN att avvakta vad gäller eventuellt kompletterande utbildning för berörda lärarkategori. Ärendet föreslås åter-aktualiserat inför 2010, då sannolikt ett bättre beslutsunderlag föreligger.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avvaktar med beslut gällande kompletterande utbildning för berörd lärarkategori. Ärendet skall åter -aktualiseras inför 2010.