BUN § 115

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41181

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 115
Tidpunkt för ansökan till gymnasieskolorna på Gotland

Dnr 2008/222-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2008-11-25:

Nuvarande sista ansökningstid till gymnasieskolans är 1 februari. Tid för omval är 15 maj.

FÖRSLAG

För att elever, som skall söka till gymnasieskolan, skall få längre tid för att inhämta information om utbildningar och samtal med studie- och yrkesvägledare föreslås att sista ansökningsdag för preliminär ansökan till gymnasieskolan ändras till 15 februari. Tidpunkten är dessutom en anpassning till vad som är rådande för intagning i övriga Sverige Efter den preliminära intagningen har eleverna möjlighet till omval till den 15 maj. För att utöka handläggningstiden på intagningskansliet föreslås att sista dag för omval fastställs till den 11 maj"….

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Sista ansökningsdag för preliminär ansökan till gymnasieskolan fastställs till 15 februari.

    2. Sista dag för omval fastställs till 11 maj