BUN § 116

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41180

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 116
Inriktningsgaranti på Fordonsprogrammet, inriktning Transport.

Dnr 2008/223-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2008-12-03 följande:

…"Skollagen

" När kommunen erbjuder inriktning på ett nationellt program får kommunen också erbjuda garanti för att eleverna senare kan tas in på utbildningen med viss inriktning inom ett nationellt program" (Skollagen 5 kap. 6a §)

Bakgrund till förslaget

Fordonsprogrammets inriktningar liknar varandra i huvudsak år 1. Detta möjliggör samverkan med de olika klasserna som t.ex. delning av klasser och gemensamt stöd.

Transportinriktningens år 1 har läsåret 08/09 flyttat från Lundbygatan (Där åk.2 och 3 går) till kvarteret Solrosen där de nu finns tillsammans med andra fordonselever i årskurs 1. Eftersom elevens inriktningsval sker till åk 2 innebär ett upphävande av inriktningsgarantin att alla elever gör sina val samtidigt till såväl de utbildningar på Gotland som de som erbjuds på fastlandet (t.ex. flygteknik). Förutsättningarna för urvalet kommer därmed vara lika för alla, dvs betyget från åk 1 är det som avgör vilken inriktning eleven kommer in på. En fördel med detta är elever med mer praktiskt handlag (och som får en motiverande yrkesidentitet under första året) ges större möjligheter att komma in på rätt inriktning…."

Gymnasiechefen föreslår med hänvisning till ovanstående att BUN avskaffar inriktningsgarantin för transportinriktningen fr o m läsåret 2009/2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Inriktningsgarantin för inriktningen "Transport" i fordonsprogrammets åk 2 avskaffas fr o m läsåret 2009/2010.