BUN § 118

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41178

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 118
Ansökan om att anordna och erhålla bidrag för förskola, Atheneskolan

Dnr 2008/192-63


Rektor Rigmor Kinnbom har för Atheneskolan i ansökan begärt tillstånd och bidrag för drift av enskild förskola. Ansökan avser två förskoleavdelningar i anslutning till Atheneskolans nya grundskola på Visborgsområdet, med driftstart hösten 2009.

För- och grundskolechef Mats Hanell anför i yttrande 2008-11-17 bl a följande:

…”Barnantalet  i Södra Visby har under de senaste åren minskat något. Antalet 1-5-åringar var 1 jan 2007 718. För närvarande finns i samma område 668 barn i denna åldersgrupp. Av dessa beräknas 628 ha plats i förskola i dec 2008, med fördelningen 551 i kommunal förskola, 61 i enskild förskola samt 16 i kommunalt familjedaghem.
I jämförelse hösten 2007 och hösten 2008 kan märkas att antalet placerade barn minskat med 20-30 st i Gråboområdet samtidigt som det ökat i Västerhejdeområdet i ungefär samma utsträckning.
I södra Visby beräknas 153 barn lämna förskolorna under sommaren, för att börja förskoleklass hösten 2009. Under 2007 föddes i samma område 102 barn.
BUN har nyligen, i enlighet med skollagen kap 2a, § 8, beslutat om en utbyggnad av den kommunala förskolan i Västerhejde – där behovet är stort och där antalet nyfödda ökar.
En etablering av ytterligare två förskoleavdelningar i området skulle i dagsläget innebära stor risk för överkapacitet och bristfälligt utnyttjande av redan befintliga verksamheter, såväl enskilda som kommunala…”.

För- och grundskolechef Mats Hanell föreslår att BUN beviljar tillstånd för två förskoleavdelningar i Atheneskolans regi på Visborgsområdet från och med 2009-07-01, men föreslår med anledning av den aktuella situationen och risk för överetablering i området att BUN inte beviljar bidrag för drift av denna verksamhet.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå BUN att bevilja tillstånd för den sökta verksamheten, men avvakta med beslut angående beviljande av bidrag.

BUN ledamoten Eric Martell yrkade att arbetsutskottet skulle föreslå BUN besluta i enlighet med för- och grundskolechef Mats Hanells förslag.


Votering
Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har arbetsutskottet besluta föreslå BUN att besluta enligt Lena Celions förslag. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Inger Rosén, Gunnel Pott, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg-Hansson och  Brittis Benzler


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN beviljar Atheneskolan tillstånd för två förskoleavdel-ningar på Visborgsområdet från och med 2009-07-01, under förutsättning att verksamheten bedrivs i för ändamålet godkända lokaler och i enlighet med skollagen kap 2 a, samt enligt läroplanen (Lpfö-98)

    2. BUN avvaktar med beslut angående Atheneskolans ansökan om bidrag för drift av den aktuella verksamheten.