BUN § 119

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41177

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 119
Rapporter


Utredaren Sverker Lanner redovisade sin rapport om
a.   Inventering av lärarkårens behörigheter

Resurschefen Pelle Stenström redovisade sin rapport om
b.   Resursavdelningen

Bitr rektor Rolf Andersson lämnade en
c.   Lägesrapport över planeringen av lärlingsutbildning

Skoldirektör Peter Molin redovisade sin PM angående planeringen av
d.   Organisation av BUNs förvaltningsledning

För- och grundskolechef Mats Hanell redovisade sina lägesrapporter ang
e.  Användning av lärares kompetensutvecklingsmedel (104 tim-resursen)
f.   Resursskolor / särskilda undervisningsgrupper

För- och grundskolechef Bissse Carlsson redovisade en lägesrapport ang
g.   Förvaltningens planering för ”Det fria skolvalet”

Gymnasiechef Alf Nilsson redovisade sin
h.   Återkoppling med utvärdering av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna