BUN § 120

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41176

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 120
Studiematerialet ”Vem tänder stjärnorna..”

Dnr 2008/224-60

År 2004 drev Svenska Kyrkan och Barn- och utbildningsförvaltningen i Gotlands kommun ett gemensamt projekt kring en ideskiss "Mötesplats kyrka/skola". Syftet med projektet var att samstämt med läroplanen aktualisera det kulturarv som förvaltas av svenska kyrkan. Målgruppen var elever i årskurs 4. Projektet resulterade i en pärm med ett studiematerial benämnt ”Vem tänder stjärnorna?”.

Under hösten 2008 har studiematerialet ifrågasatts av ett antal föräldrar med barn i de gotländska skolorna och även varit föremål för debatt i gotländska media.
 

Barn och utbildningsnämndens beslut


 1. 1.  BUNs uppfattning är följande:
  Skolan välkomnar samarbete med utomstående parter. För att kunna erbjuda undervisning i linje med skollag och läroplaner skall alltid medverkan i undervisningen ske på rektors och lärarens villkor. Undervisningen skall ledas av skolans personal.

  När det gäller arbetet med religionsundervisningen och skolans värdegrund finns det väl beskrivet i skollagen, läroplaner och kursplaner, liksom hur arbetet med vårt kulturarv skall bedrivas.

  Det material som benämns ”Vem tänder stjärnorna?” utgör inte ett bindande samarbete mellan skolan och Sv kyrkan, utan en överenskommelse om ett erbjudande till skolans rektorer och lärare.

  I den mån den aktuella pärmen och materialet uppfattats på annat sätt eller lett till annan tillämpning står det i motsats till hur Barn- och utbildningsnämnden anser att undervisningen skall bedrivas enligt vad som sagts ovan.

  2.   Förvaltningen ges i uppdrag att informera berörda om ovanstående i avsikt att tydliggöra skolans ansvara respektive utomståendes roll, samt att i detta specifika fall understryka att studiematerialet ”Vem tänder stjärnorna?” är Svenska Kyrkans material.