BUN § 121

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41175

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 121
Bestämmelser för vårdnadsbidrag på Gotland

Dnr 2008/96-04


Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag innebär att kommunerna får möjlighet att införa, finansiera och administrera ett kommunalt skattefritt vårdnadsbidrag på maximalt 3 000 kr per barn och månad, inom vissa ramar. Riksdagens beslut anger ett antal ramar och bestämmelser som kommer att gälla för vårdnadsbidraget. Lagen ger kommunerna rätt att bestämma över vissa delar av dessa ramar.

Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-24 att införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag fr o m 1 januari 2009. Barn- och utbildningsnämnden ska förvalta verksamheten och bemyndigas fastställa bestämmelser för bidraget. (Kfm § 2008/143)

Skoldirektör Peter Molin föreslår att BUN fastställer följande bestämmelser för vårdnadsbidraget på Gotland:

a.   Vårdnadsbidraget utbetalas ut som helt vårdnadsbidrag om 3000 kr per barn.

b.   Vårdnadsbidrag delas inte. Utbetalning sker till den vårdnadshavare där barnet är folkbokförd.

c.   Ansökan om vårdnadsbidrag ska inkomma i förväg, senast den 15:de i månaden före den månaden då vårdnadsbidraget ska påbörjas. (undantaget ansökan inför jan 2009)

d.   Vårdnadsbidraget skall ha en omfattning av minst två månader och vid förlängning av vårdnadsbidraget skall det anmälas en månad i förväg. Bidraget skall omfattas av minst två månader, även vid förlängning. 

e.   Vårdnadsbidrag kan inte beviljas retroaktivt.

f.   Utbetalning sker månadsvis, den 20:e i bidragsmånaden.

g.   Vårdnadshavaren får inte ha en oreglerad skuld till kommunen avseende avgift för förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, inte heller en oreglerad skuld som avser återkrav av vårdnadsbidrag.


BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall fastställa bestämmelser för vårdnadsbidraget enligt skoldirektörens förslag.

BUN-ledamoten Eric Martell yrkade att punkten  b. skall ändras såtillvida att bidrag skall kunna utgå som helt eller halvt bidrag.

Votering
Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition:

Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har arbetsutskottet besluta föreslå BUN att besluta enligt Lena Celions förslag. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jakobsson, Gullvi Norrby, Inger Rosén, Gunnel Pott, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg-Hansson och  Brittis Benzler

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer bestämmelser för vårdnadsbidraget på Gotland i enlighet med skoldirektörens förslag.