BUN § 124

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41172

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-01-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-12-10

BUN § 124
Remiss, ”Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram” (Utb dep 2008/7831/G)

Dnr 2008/225-64


Gymnasieutredningen (U2007:01) har redovisat sitt förslag till reformerad gymnasieskola i betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Betänkandet har nyligen remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
I betänkandet presenteras tre utbildningsvägar som leder till två examina; en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Utredaren föreslår att gymnasieskolans program delas upp i högskoleförberedande program och yrkesprogram. De program som förbereder för högskolestudier ska göra det på ett tydligare sätt än i dag. Eleverna på dessa program ska nå längre i sin högskoleförberedelse än vad man gör inom dagens studieförberedande program. Utbildningen på högskoleförberedande program ska uppmuntra till och ge möjlighet till fördjupning i ämnen som har stor betydelse vid fortsatta studier. Utbildningen ska också ge eleverna utökade möjligheter att välja utifrån sina intressen. Samtliga yrkesprogram ska ha en tydlig yrkesutgång. Jämfört med i dag ska eleverna på yrkesprogrammen kunna fördjupa sig mer inom de ämnen som ger programmet dess karaktär. Elever på yrkesprogram ska dessutom ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet genom aktiva val inom ramen för utökat program.

Förslaget syftar till att skapa yrkesutbildningar av högre kvalitet än i dag, att öka genomströmningen av elever och till att stärka elevernas anställningsbarhet efter genomförd gymnasieutbildning.

Gotlands kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Ärendet har överlämnats till BUN för besvarande. Svar skall ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 30 januari 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att 2009-01-28 avge yttrande i ärendet.