2008-12-15, §§ 156-186

Utskrivet från: http://www.gotland.se/41069
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2008-12-15

Register

Kommunfullmäktige 2008-12-15
Plats:
Wisby Strand (kongresshallen) Visby
Tid:

13.00-17.50

Utses att justera: Anette Medbom och Göran Örtbrant

Datum för anslags uppsättande: 2008-12-19
Datum för anslags nedtagande: 2009-01-11

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare