Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunstyrelsen har sammanträtt

Kommunstyrelsen, KS, har sammanträtt idag, 081209. Man behandlade, bland annat, förslaget till den nya översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 kallad ”Bygg Gotland”. Förslaget till översiktsplan kommer ut på samråd i februari-april 2009.

Förslag till översiktsplan för Gotland – samråd
Ett förslag till översiktsplan för Gotland, kallad ”Bygg Gotland” har tagits fram. Översiktsplanen är ett dokument som visar sammanvägningen av alla faktorer som påverkar den framtida planeringen av Gotlands mark- och vattenområden. I planförslaget fokuseras på ett antal utvecklingsområden, ”knäckfrågor” som är centrala för Gotlands framtida utveckling – den inomregionala balansen, kustzonens utveckling, hur planera för kommande klimatförändringar, turismnäringen, kulturmiljön, vindbruket samt vatten- och avloppsförsörjningen.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till översiktsplan för Gotland för samråd och ger ledningskontoret i uppdrag att tillsammans med stadsarkitektkontoret genomföra samrådet. Förslaget kommer att vara ute på samråd från mitten av februari till mitten av mars. Under samrådstiden kommer kommunen bland annat att arrangera dialogmöten och chatkvällar så att alla gotlänningar ska ha möjlighet att tycka till om förslaget till ny översiktsplan.
Den tidigare översiktsplanen togs 1995. Den nya är tänkt att gälla 2010-1025 och ska revideras under varje mandatperiod.


Detaljplan kvarteret Kolgården, utställning
Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för kvarteret Kolgården (del av Artilleriet 1:38), ett område som efter markanvisning fördelats till PEAB. Planförslaget innebär avsteg från den fördjupande översiktsplanen som anger allmänt ändamål. Höjden får vara tre våningar, undantagsvis fyra. PEAB:s förslag omfattar cirka 100 lägenheter. Två byggnader inom området bevaras, före detta tygverkstaden (som nu nyttjas för gymnasium) och före detta sjukhuset, där missbrukarvårdsenheten nu är inrymd.

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med reservation att ett förtydligande skall ske när det gäller radonskyddet. Delar av området kan nämligen befaras utgöras av högradonmark och det kan innebära vissa justeringar av detaljplanen.Försäljning av del av fastigheten Strands 1:144 i Klinte
Tekniska nämnden vill att en detaljplaneändring ska göras för att kunna sälja räddningstjänstens gamla lokaler i Klintehamn, det vill säga del av fastigheten Klinte Strands 1:444.
Kommunstyrelsen har nu sagt ja till de ändringar som behövs göras och räddningstjänstens gamla lokaler i Klintehamn kan nu komma att säljas.


Försäljning av Kappelshamns hamn
Tekniska nämnden har föreslagit att Kappelshamns hamn, dock ej fiske- och småtbåtshamnen, ska säljas och att försäljningen ska ske genom mäklare. Att anpassa hamnen till modern trafik bedöms vara mycket kostsamt, därför vill man sälja den.
Kommunstyrelsen har nu beslutat att Kappelshamns hamn ska säljas enligt tekniska nämndens förslag. Utöver priset ska eventuella intressenters användningssätt av området beaktas vid försäljningen.


Fördelning av lönemedel 2008 och 2009
Av den personalkostnadsreserv på 127 miljoner kronor som avsatts i budget 2008 har 80 procent fördelats, cirka 102 miljoner kronor. Återstoden skulle fördelas när resultatet av löneöversynen är klart.
Kommunstyrelsen har beslutat att ytterligare cirka 21,3 miljoner kronor ska fördelas från personalkostnadsreserven (finansförvaltningen) till nämnderna.

I avvaktan på att utfallet av 2009 års löneöversyn blir klart har ledningskontoret upprättat förslag till preliminär fördelning med drygt 69,4 miljoner kronor av den personalkostnadsreserv på 100 miljoner kronor som upptagits i 2009 års budget. I beloppen ingår justering för ökade kostnader för deltidsbrandmän och personliga assistenter.
Kommunstyrelsen har nu bestämt att de drygt 69,4 miljoner kronor ska fördelas från personalkostnadsreserven (finansförvaltningen) till nämnderna.


GotlandsMusiken 2009
Mot bakgrund av stiftelsen GotlandsMusikens ekonomiska situation och därav föranledd utredning har kommunstyrelsen behandlat frågan om finansiering av verksamheten 2009.
Kommunstyrelsen fastställer uppgörelsen om den ekonomiska garantin.


EU:s Östersjöstrategi; yttrande från B7
Hösten 2005 presenterade Östersjögruppen BEI (Baltic Europé Intergroup) inom EU-parlamentet ett förslag till en europeisk Östersjöstrategi som överlämnades till kommissionen och parlamentet. Efter att ha följt frågan under flera år har B7 nu gemensamt under ledning av nuvarande ordförande-ön Ösel arbetat fram ett yttrande som utvecklar och förstärker de tidigare synpunkterna. Dokumentet slutbehandlades av B7:s politiska ledning den 22 oktober i Tallinn.
Kommunstyrelsen skickar nu yttrandet till den svenska regeringen för kännedom.