2008-11-24, §§ 140-155

Utskrivet från: http://www.gotland.se/40708
Kommunfullmäktige 2008-11-24
Plats:
Clarion Hotal Wisby (Spegelsalen)
Tid: 13.00-17.45

Utses att justera: Tommy Gardell och Åsa Larsson

Datum för anslags uppsättande: 2008-12-04
Datum för anslags nedtagande: 2008-12-25

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare