Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Byggnadsdetaljer. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Bevarande

Långsiktigt bevarande är essentiellt i arbetet med världsarvet. Eftersom världsarven tillhör hela mänskligheten är det också allas vår uppgift att vårda vårt arv och verka för bevarandet av det.

Riktlinjer för världsarvets skötsel och underhåll

Grunden för bevarande är fastighetsägarnas delaktighet. Därför arbetar Region Gotlands stadsarkitektkontor aktivt med information och rådgivning. Plan- och bygglagen styr hur de arbetar med såväl rådgivning som bygglovsprövning och planläggning. Riktlinjer och mer information för fastighetsägare finns här.

Byggnadsminnesförklaring

För att tillgodose kravet på ett långsiktigt bevarande har omkring 200 byggnader i Visby innerstad skyddats genom byggnadsminnesförklaring. Arbetet utförs av länsstyrelse med stöd av kulturminneslagen (KML).

Bidrag till byggnadsvård

Länsstyrelsen Gotland kan lämna bidrag, så kallade antikvariska överkostnader, till varsamma åtgärder för att bevara och underhålla stadsbebyggelsen. Arbetet görs i samverkan med antikvariska experter på Gotlands Museum.  

Arkeologiska undersökningar 

Marken i världsarvet innehåller kulturlager med lämningar efter medeltida byggnadsverk samt anläggningar från det förhistoriska Visby. En arkeologisk undersökning måste därför göras innan varje markingrepp. Det arkeologiska arbetet ger oss möjlighet att se och förstå stadens äldsta delar och ursprung. Avdelningen för kulturmiljövård på Gotlands Museum arbetar med arkeologi, kulturmiljö, landskapsvård, kulturarv och byggnadsvård.

Utbildningar

Uppsala universitet Campus Gotland ger bland annat både kurser och utbildningar inom områden som byggnadsvård, arkeologi och kulturarv.