Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets kulturpris till Anders R Johansson och Svante Hedin

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2008 års kulturpris ska delas mellan Anders R Johansson och Svante Hedin.

Kultur- och fritidsförvaltningens motivering:
"Svante Hedin och Anders R Johansson är två personer som med ett omfattande och gediget arbete i våra arkiv, parat med ett stort kunnande och engagemang, levandegjort stora delar av vår skiftande historia i åtskilliga böcker, artiklar, föredrag och inte minst genom aktivt deltagande i det offentliga samtalet. De framstår därmed som mycket goda förebilder och inspiratörer till att göra vår historia levande och tillgänglig.

Svante Hedin och Anders R Johansson har genom sina stora insatser och kulturgärningar också bidragit till att uppmärksamma arkivens roll i folkbildningen. På Gotland kan det stora intresset för arkiven liknas vid en folkrörelse som attraherar medborgare i alla åldrar.

2008 är samtidigt det år då Gotland inviger och tar i bruk det för hela Sverige unika ”Arkivcentrum Gotland”, ett modernt informations- och kunskapscentrum som inrymmer både Lands- och Kommunarkivet.

Svante Hedins och Anders R Johanssons stora insatser med att ur bland annat arkiven dokumentera och på ett folkbildande sätt föra ut vår historia är av särskild betydelse i tider av stora och snabba förändringar. Detta ger oss möjlighet att utifrån arkivens källor bättre förstå vår samtid.

Svante Hedins och Anders R Johanssons omfattande arbete meriterar dem mer än väl som mottagare av Gotlands kommuns kulturpris 2008 och de kommer också framöver att ha stor betydelse för kunskapen om och förståelsen av såväl vår historia som framtiden."

Det kom in sammanlagt 36 olika förslag till kulturpristagare för 2008. Av dessa avsåg 27 förslag privatpersoner och nio avsåg föreningar.

Årets kulturpristagare Anders R Johansson och Svante Hedin är glada över priset. Men de blev inte direkt överraskade av utnämningen.
- Vi har ju båda två blivit nominerade väldigt många gånger. Så det kom inte som någon jätteöverraskning. Men det känns förstås hedrande och roligt!

På tisdagseftermiddagen fick kulturpristagarna blommor och smörgåstårta i samband med nämndens sammanträde. Det officiella priset, 25 000 kronor som Anders och Svante kommer att dela på, delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.