Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Närbild: Murgröna på St Olof. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Organisation för världsarvsarbetet

2007 antog kommunstyrelsen en organisation för världsarvsarbetet: Organisationen för utveckling och förvaltning av världsarvet Hansestaden Visby. Syftet är att organisationen ska möjliggöra ett mer offensivt arbete kring världsarvet. Det övergripande uppdraget är att utveckla och förvalta världsarvet.

Organisationen för utveckling och förvaltning av världsarvet Hansestaden Visby består av fyra hörnpelare: Världsarvssamordnare, -råd, -studio och -forum. Grunden för organisationens arbete ska vara handlingsprogrammet som antogs i kommunfullmäktige 2003.

Världsarvssamordnare

Region Gotland och regionstyrelseförvaltningen svarar för organisationens kanslifunktion med en tjänst som världsarvs­samordnare.

Världsarvsråd

I Världsarvsrådet ingår två representanter för vardera Region Gotland (ordförande), Gotlands Museum och Länsstyrelsen i Gotlands län, som även utövar tillsynen av världsarvet. I rådet finns även representanter från Uppsala universitet, Statens fastighetsverk, Visby Centrum, Fastighetsägarna, Visby Innerstadsförening, Gotlands förenade besöksnäring och DBW:s innerstadsråd.

Rådet möts fyra gånger per år.

Världsarvsstudio

Det aktiva världsarvsarbetet genomförs av en Världarvsstudio bestående av regionala tjänstemän från teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår att ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordi­nera insatserna och följa upp åtgärderna i handlingsplanen.

Världsarvsforum

Världsarvsforum är en kreativ arena där allmänhet, verksamma och sakkunniga kan mötas kring olika världsarvsfrågor. Forumet bjuder in under ett specifikt tema varje gång. Inbjudna är allmänheten och ett brett spektrum av organisationer och verksamheter som berörs av det aktuella temat.

Världsarvsforum hålls minst en gång per år. Senast var 6 oktober 2018.