Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Takåsar och vårblommande träd. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Utveckling

I egenskap av världsarv ska vi slå vakt om att stadens såväl estetiska som kulturhistoriska värden säkerställs långsiktigt. Utveckling måste ske på ett högkvalitativt och varsamt sätt så att grunderna för världsarvsutnämningen inte äventyras. Hansestaden Visbys utvecklingspotential ska tas tillvara och ses som en resurs för hela Gotland.

Utvecklingsområden 

I Handlingsprogrammet för världsarvet från 2003 identifieras fem utvecklingsområden. Arbetet med en ny handlingsplan påbörjades 2018.

En levande innerstad 
Mål att utveckla hansestaden som en levande och kreativ plats för utbildning, kultur, boende, service och förvaltning samt handel och övrigt näringsliv.

Trafik
Mål att förbättra trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna oavsett funktionsförutsättning och där hänsyn även tas till kulturmiljön.

Säkerhet och trygghet 
Mål att generellt öka säkerhet och trygghet i världsarvet.

Miljö
Mål att hansestaden ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö som grundas på en långsiktigt hållbar utveckling.

Delaktighet och kunskapsspridning
Mål att öka kunskapen om världsarvet, utnyttja världsarvet i marknadsföring av hela ön samt att uppfylla åtaganden i enlighet med Unescos världsarvskonvention.

Detta har hänt sen världsarvsutmärkelsen

Visbydagen bildas

 

Hansestadsråd och Hansegrupp inrättas

Världsarvsskyltar sätts upp vid portarna och Rådhusplan

Gamla varmbadhuset renoveras till kårhuset Rindi

Katträngen får en upprustning

50 miljoner kronor i statliga bidrag satsats på byggnadsvård mellan 1993 och 1997

Visby blir medlem i Organisation of World Heritage Cities

 

Konstmuseets gård omgestaltas

Belysning på ringmuren

Belysning på S:ta Katarina

Riktlinjer skyltar

Högskolan blir Campus Almedalen

Marken utanför Söderport friläggs

Studentallén stängs av för biltrafik

WisbyStrövet AB skapas

Fängelset blir vandrarhem

Donnerska huset byggs om för högskolan

Riktlinjer för uteserveringar blir gällande

Kartor tas fram för allmänheten

170 byggnadsminnen utses mellan 1996 och 1999

 

Modeller byggs av ringmuren och Visborgs slott 2000 och 2002

Björkanderska magasinet invigs som Baltic Art Centre

Gotland Interactive Park flyttar in i Björkanderska

Östersjöns Tonsättarcentrum får nya lokaler i tullhuset

Belysning på S:t Nikolai

Almedalsbiblioteket invigs

Adelsgatan utökas som gågata

 

Södra Murgatan blir dubbelriktad

Blekhagsbacken blir enkelriktad

Handlingsprogram med åtgärdsplan för Världsarvet Hansestaden Visby fastställs

 

Världsarvsutställning i Gotlands turistförenings lokaler

Guideböcker ges ut

 

Ny belysning i Almedalen
Konferens om världsarvet i skolan anordnas i Visby
 

Upprustning av parkering på Kajsarportsområdet

Donnerska huset blir Sida-kontor

DBW:s botaniska trädgård förnyas

 

Länsmuseet byggs om och till

Wisby Strand invigs

Kommunen beslutar om en förnyad världsarvsorganisation

Studentcentrum vid Campus Almedalen öppnas

 

Donnerplats-Hästgatan byggs om och görs mer tillgängligt för gående

Världsarvsutställning flyttas till Fornsalen

 

S:t Hansplan omvandlas till en tillgänglig mötesplats

En väktargång färdigställs i ringmurens nordvästra hörn vid tornet Silverhättan

Nytt informationsmaterial med Världsarvbok, -broschyr och -affisch färdigställs

En tillgänglighetskarta över världsarvet med te tillgängliga vandringsstråk tas fram i ett samarbete mellan Gotlands Turistförening och Funkisam

Adelsgatan färdigställs

 

13 nya informationsskyltar sätts upp vid ringmurens portar

Brandskyddsinventering genomförs i Visby innerstad

Ny detaljplan med tillhörande Byggnadsordning för Visby innerstad fastställs av Kommunfullmäktige

Nordisk världsarvskonferens hålls i Visby 

 

Arbetet med omdaningen av Stora Torget fortgår, skall vara klart till sommaren 2012.

Tillgängliggörande av Ryska kyrkan är under utredning.

 

20 års jubileum för hansestaden Visbys upptagande på världsarvslistan

Världsarvsutställning tas fram som ett samarbete mellan Gotlands Museum och Region Gotland och ställs ut på Fornsalen

Unescos generaldirektör Irina Bokova besöker Visby

Ett retroaktivt Statement of Outstanding Universal Value, som beskriver Hansestaden Visbys unika världsarvsvärde, antas av Unescos Världsarvskommitté i Kraków 

Nationellt världsarvsmöte hålls i Visby

Förnyelse av Adelsgatan baserad på arkitekttävling

Förnyelse av Södertorg med bland annat fontän

Gångbro vid Dalmansporten

Utredning om minigalleria i kvarteret Skölden.

Världsarvsutställning i Burmeisterska huset 2000–2003

Kajsartornet: fängelseutställning, ny entrétrappa

Kapitelhuset: utställning om 1361

Belysningsutredning

Utredning om ryttargångar på ringmuren

Trafikanalys innerstadstrafiken

Analys av stadens särart och strategi för dess utveckling

 

Med insamlande medel och sponsormedel har stora delar av ringmuren restaurerats. För närvarande sköts Ringmurens förvaltning och underhåll av Gotlands Museum på Riksantikvarieämbetets uppdrag. Budgeten är dock mycket begränsad. En vård- och skötselplan har upprättats men den är inte möjlig att efterleva. Frågan om skötselansvar är under utredning.