2008-10-27, §§ 117-139

Utskrivet från: http://www.gotland.se/40262
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2008-10-27

Register

Kommunfullmäktige 2008-10-27
Plats:
Wisby Strand (Kongresshallen), Visby
Tid:

13.00-17.30

Utses att justera: Gustaf Hoffstedt och Roland Norbäck

Datum för anslags uppsättande: 2008-11-07
Datum för anslags nedtagande: 2008-1-23

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare