2008-09-15, §§ 91-116

Utskrivet från: http://www.gotland.se/39568
Kommunfullmäktige 2008-09-15
Plats:
Vamlingbo bygdegård
Tid: 13.00-16.30

Utses att justera: Mats-Ola Rödén och Lilian Virgin

Datum för anslags uppsättande: 2008-09-15

Datum för anslags nedtagande: 2008-10-17

Övriga närvarande:

Bo Dahllöf, regiondirektör

Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55

Barbro Sjögren, kanslisekreterare