BUN § 63

Utskrivet från: http://www.gotland.se/39482

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 63
Översyn av skolorganisationen med anledning av det fria skolvalet

Barn- och utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 2008-04-16 frågan om principer för fria skolval. I beslutet fastställer BUN reglerna för upptagningsområden, skolskjuts, val av annan kommunal skola samt införandet av de nya riktlinjerna när det gäller val av skola (BUN § 2008/28).
Riktlinjerna innebär bl a att föräldrar och elever ges ökad möjlighet att genom ett ansökningsförfarande välja annan kommunal skola än närområdesskolan.

Förutom möjligheten att välja annan kommunal skola har elever och föräldrar också enligt Skollagen 9 kap. möjlighet att välja fristående skola. BUNs regelsystem och Skollagens bestämmelser har inneburit att vissa av de kommunala skolorna har fått vidkännas ett vikande elevunderlag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att fortlöpande se över skolorganisationen med anledning av det friare skolvalet. Översynen skall redovisas för BUN.

Register