Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solarium

UV-strålning från solarier kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. En verksamhet som upplåter solarier till allmänheten behöver därför skötas på ett ansvarsfullt sätt. 

Anmälningsplikt

Om du avser att bedriva en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska anmälan göras till Enhet miljö- och hälsoskydd, som kan ge råd eller begära förändringar i samband med anmälan.

Tillsyn

Till skillnad från andra anmälningspliktiga verksamheter tilldelas solarier inte en årlig tillsynstid. Tillsynen utförs istället vid behov av Enhet miljö- och hälsoskydd. Tillsynen innebär en kontroll av verksamhetens rutiner och egenkontroll, samt att verksamheten i samband med detta kan få stöd och vägledning. Både anmälan av verksamheten och tillsynen är förknippade med en avgift enligt gällande taxa.

Egenkontroll

Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). Egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska även säkerställa att verksamheten följer de lagkrav som finns. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Den som upplåter solarium till allmänheten är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5).

Att tänka på

Verksamheten kan omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs. Det är verksamhetens ansvar att känna till relevant lagstiftning.