BUN § 25

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37701

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 25
Införande av vårdnadsbidrag

Dnr 2008/096-04

Den 18 mars 2008 överlämnade regeringen propositionen om vårdnadsbidrag m m till riksdagen
(prop. 2007/08:91). Enligt planeringen fattar Riksdagen beslut om vårdnadsbidrag 2008-05-20.
Vårdnadsbidraget
Vårdnadsbidraget riktar sig till de föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn än vad nuvarande föräldraförsäkring medger, eller som vill gå ner något i arbetstid. De kommuner som så önskar kan enligt förslaget från den 1 juli 2008 erbjuda vårdnadsbidrag till alla barn, från det att barnet fyller ett år upp till treårsdagen. Bidraget är skattefritt och uppgår till maximalt 3 000 kronor per barn och månad. I propositionen beskrivs övriga förutsättningar och villkor för bidraget.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland och controller Per Löttiger har i skrivelse 2008 04 09 formulerat ett antal frågeställningar att ta ställning till om bidraget införs, bl a vilken förvaltning som bör administrera bidraget. I skrivelsen kostnadsberäknas ett införande på Gotland  till 5 mkr årligen.

--
BUNs ordf Lena Celion yrkade att BUN i princip ställer sig positiv till införande av vårdnadsbidrag i Gotlands kommun men konstaterar att bl.a. kostnader, utformning och förvaltning behöver utredas ytterligare.


BUN-ledamoten Hanna Nyman yrkade avslag på Lena Celions förslag.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja; den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Nej. Vinner Ja har arbetsutskottet beslutat i enlighet med Lena Celions förslag. Vid omröstningen röstade 7  ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Hanna Nyman, Andreas Persson, Lena Enequist, Jenny Alvås, Aino Friberg Hansson och Brittis Benzler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN ställer sig i princip positiv till införande av vårdnadsbidrag i Gotlands kommun men konstaterar att bl.a. kostnader, utformning och förvaltning behöver utredas ytterligare.