BUN § 27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37699

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 27
Medborgarförslag: Ändrade regler för inackorderingstillägg

Dnr 2007/213-64

Kommunfullmäktige har 2007-11-26 delegerat till BUN att fatta beslut i ett ärende väckt genom medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att det införs en regel som berättigar till inackorderingstillägg för elev boende fem mil eller mera, enkelresa mellan hemmet och gymnasieskolan.
För inackorderingstillägg på Gotland gäller enligt BUNs beslut 1995-05-31 (BUN § 1995/78) följande:        

”Elev som bor mer än 3 km från bussen eller påbörjar bussresan innan 06.35 är berättigad till inackorderingstillägg”.

Arbetsutskottet beslöt 2008-01-30 att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet utifrån arbetsutskottets diskussion, samt att ärendet skall behandlas i samband med BUNs budgetberedning 2008-03-18—19.

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i yttrande 2008-03-12 bl a följande:
…”Nuvarande bestämmelser
De av BUN tidigare beslutade regelverket gäller för elever folkbokförda på Gotland som studera i kommunens gymnasieskola. Följande elever har enligt regelverket rätt till inackorderingstillägg:
- Elev som bor mer än 6 km från skolan och bor mer än 3 km från bussen
- Elev som påbörjar bussresan före 06.35
Konsekvenser av medborgarförslaget
Förvaltningen har utifrån de elever som nu går i gymnasieskolan undersökt vilka som går på gymnasieskolorna i Visby och uppskattat hur många som har fem mil eller mer till skolan.
 Ingen hänsyn har tagits till avstånd mellan skolan och busshållplats. Enligt nuvarande regler har 396 elever ett inackorderingsbidrag på 1360 kr. i månaden och den totala kostnaden är 4 847 040 kr. Medborgarförslaget innebär att ytterligare 78 elever är berättigade till inackorderingstillägg och det är en merkostnad på 954 720 kr.
 Eftersom medborgar förslaget innebär en kompletterande regel skulle kommunen ha två olika regelsystem. Därmed kommer handläggning och bedömningar att kräva mer resurser än i dag.”


Gymnasiechef Alf Nilsson föreslår med hänvisning till merkostnaden att BUN bibehåller nuvarande regelsystem.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUNs regler enligt beslutet BUN § 1995/78 angående inackorderingstillägg bibehålls utan ändring.