BUN § 28

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37698

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 28
Principer för ”det fria skolvalet”

Dnr 2008/065-61

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna skall konkurrensutsättas i högre grad än för närvarande samt att det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas under hela mandatperioden. (Kf § 21, 2006-11-27). BUN beslöt med anledning av beslutet vid sitt sammanträde 2007-11-21 bl a följande (BUN § 2007/115):
---
…”Förvaltningen ges i uppdrag att klarlägga innebörd av och ta fram förslag till hur ett friare skolval skulle kunna införas på Gotland”….
---

Arbetsutskottet hade föreslagit BUN att fastställa principer för det fria skolvalet, innehållande bl a följande avsnitt:

Upptagningsområden
Nuvarande organisation med upptagningsområden kvarstår som grund för planering – en garanti för att elever erbjuds plats i kommunal grundskola nära bostaden. Det innebär att varje skolenhet skall ha ett avgränsat geografiskt upptagningsområde.
a. Skolskjuts
Skjutsning till annan skola än den vars upptagningsområde eleven tillhör sker enligt Skollagen 4 kap § 7, 3:e st. mom.1. Undantag från denna bestämmelse kan göras vid skolgång i kommunal skola då befintlig skolskjuts kan användas utan extra kostnader och/eller ändring av tursträckning, fordonsstorlek m m.
b. Val av annan kommunal skola
Föräldrar och elever skall ges möjlighet att genom ett ansökningsförfarande välja annan kommunal skola än närområdesskolan. Förvaltningen ges i uppdrag att skapa rutiner och prioriteringsregler för detta. Om önskemål inte kan tillgodoses erbjuds eleven plats i närområdesskolan.
c. Införande
Ett friare skolval enligt ovan skall gälla fr o m läsåret 2009/10. Sista datum för ansökan till annan skola än närområdesskolan är 15 februari samma år läsåret börjar...

Yrkanden
BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skall besluta fastställa principer för fria skolval enligt arbetsutskottets förslag.  
Ledamoten Hanna Nyman yrkade: 
1. Ärendet skall återremitteras till förvaltningen för komplettering enligt följande:
a. statistik över antal elever som valt att gå i annan skola än den vars upptagningsområde de tillhör
b. utredning som beskriver hur det fria skolvalet påverkar det offentliga skolväsendets organisation.
2. Ärendet skall behandlas i BUN 2008-09-10.
Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja; den som vill stödja Hanna Nymans förslag röstar Nej. Vinner Ja har arbetsutskottet beslutat i enlighet med Lena Celions förslag. Vid omröstningen röstade 7  ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström och ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Hanna Nyman, Andreas Persson, Lena Enequist, Jenny Alvås, Aino Friberg Hansson och Brittis Benzler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer principer för fria skolval enligt arbetsutskottets förslag.