BUN § 29

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37697

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 29
Remiss, PM om individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Dnr 2008/015-63

Gotlands kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets PM om individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ((U2008/204/S). Ledningskontoret hade överlämnat ärendet till BUN. Svar på remissen skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 10 april 2008.

I förslaget (U2008/015/S) anförs bl a:
…” Föräldrar och elever har rätt till en god och tydlig information om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling samt om eventuellt behov av särskilt stöd eller andra insatser. En tydlig utvärdering och information är förutsättningar för att det ska bli möjligt att upptäcka kunskapsluckor och att ge eleven stöd. Många föräldrar uttrycker att de vill ha information om sitt barns utveckling som ger klara signaler om vad som behöver förbättras för att målen i skolan ska uppnås. Formella begränsningar om vilken information som far lämnas är svårförenliga med sådana önskemål. Elever och föräldrar bör därför i samband med utvecklingssamtalet och vid behov ges skriftlig information med omdömen som även kan vara betygsliknande. Eleven, föräldrarna och lärarna bör tillsammans kunna följa utvecklingen mot målen i läroplanen och i kursplanerna redan från det att eleven påbörjar sin skolgång.
Sedan den I juli 2005 gäller att läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas och nå målen inom ramen för kursplanerna och läroplanen. Som framgått ovan finns det emellertid begränsningar om vilken information som far lämnas, bl.a. gäller att de uppgifter som lämnas inte får ha karaktären av betyg. Förslagen i denna promemoria innebär att den nuvarande utvecklingsplanens roll stärks. Den ska även i fortsättningen vara framåtsyftande men samtidigt också innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling

För att kunna genomföra önskvärda ändringar beträffande den skrift- liga informationen måste bestämmelserna i grundskoleförordningen ( 1994: 1194), särskoleförordningen ( 1995 :206), specialskoleförordningen (1995:401) och sameskolförordningen (1995:205) som anger att den kompletterande skriftliga informationen inte får ha karaktären av betyg tas bort. Betygsliknande information ska kunna lämnas vid utvecklingssamtalet i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan i den individuella utvecklingsplanen. Skriftlig information ska upprättas för skolans alla ämnen och alla årskurser .
De skriftliga omdömena ska utformas så att elevens kunskaper och prestationer framgår med utgångspunkt i de mål som finns i läroplan och kursplaner. Det är naturligt att informationen anpassas till betygssystemets olika steg ju högre upp i årskurserna eleven kommer .

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2008-02-13, och beslöt då att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande. För- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell hade utarbetat förslag till svar på remissen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avstår från att besvara remissen med hänvisning till den korta remisstiden.