BUN § 31

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37695

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 31
Remiss, en ny betygsskala

Dnr 2008/043-60


Statsrådet Jan Björklund beslutade den 14 mars 2007 att tillsätta en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet, Betygsberedningen, med uppdrag att utreda en ny betygsskala (U2007:A).
Betygsberedningen föreslår att en sexgradig skala införs, fem betygssteg för godkända resultat och ett betygssteg för icke godkänt resultat. Beteckningarna föreslås utgöra en bokstavsskala, där A-E betecknar godkända resultat och F icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning helt saknas till följd av omfattande frånvaro ska betyg inte sättas, vilket ska markeras med ett horisontellt streck.

Förslaget i sin helhet har redovisats i en så kallad departementspromemoria, vilken har remitterats till ett stort antal remissinstanser. Remisstiden pågår fram till den 13 maj 2008. Efter remissbehandlingen kommer förslaget att beredas inom Regeringskansliet. Regeringen avser därefter att återkomma till riksdagen med en proposition. Vidare avser regeringen att ge Skolverket i uppdrag att ta fram nya kursplaner, där ett arbete med att utforma betygskriterier kommer att ingå.

Enligt direktiven var Betygsberedningens uppdrag att utreda och föreslå en ny betygsskala med fler steg än i dag för samtliga skolformer och utarbeta förslag till hur den nya betygsskalan närmare ska utformas. Gruppen skulle i sitt arbete även pröva hur den så kallade ECTS-skalan (European Credit Transfer System) kan inspirera den nya betygsskalan.

---
BUN anser att det är viktigt och angeläget att tydliga betygskriterier formuleras på alla betygsnivåer, samt att det är viktigt att kommunerna kompenseras för de fortbildningsinsatser som behövs för lärarpersonalen om betygsskalan ändras. Oppositionen anser att det finns en risk att den nationella likvärdigheten blir eftersatt om betygsstegen blir för många.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att inför arbetsutskottets sammanträde 2008-05-07 utarbeta förslag till yttrande utifrån BUNs diskussion.
    2. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet 2008-05-07.