BUN § 34

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37692

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 34
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl rapporterade om

a. Delårsrapport I/08. (Prognosen pekar mot ett underkott vid årets slut om ca 7,6 mkr)

Skoldirektör Peter lämnade en lägesrapport ang

b. planeringen för framtida organisation av kommunens vuxenutbildning

c. samrådsgruppen mellan KFF och BUF, som haft överläggningar kring bl a

- Skola-biblioteksgruppen

- Samarbete krings Skapande Skola

- Utredningen ang ev samarbete mellan Kulturskola och Länsmusiken

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUNs arbetsutskott skall delges en lägesrapport beträffande punkt c. 2008-05-07
    2. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna