BUN § 37

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37689

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 37
Utbildningsinspektion i Gotlands kommun – redovisning av vidtagna åtgärder

Dnr 2008/028-60

Skolverket har genomfört inspektion i Gotlands kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden 23 mars till 9 november 2007.

 I beslut 2008-01-29 redovisar Skolverket dels bristområden, dels områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden på såväl kommunnivå som på skol- och verksamhetsnivå).

 Senast den 29 april 2008 skall Gotlands kommun redovisa till Skolverket vilka åtgärder som vidtagits mot brister på kommunnivå och på skol- och verksamhetsnivå.

Skoldirektör Peter Molin redovisar i skrivelse 2008-04-09 de åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen på förvaltningsnivå. Skolenheternas rapporter över lokalt vidtagna åtgärder kommer att rapporteras till Skolverket senast 2008-04-29.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektörens skrivelse antas som BUNs svar till Skolverket