BUN § 38

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37688

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 38
Filmsatsning i Fårösund och ”Den rörliga bildens språk ”(RB)

Dnr 2008/102-64

Bakgrund
Under de senaste tio åren har stora offentliga satsningar gjort inom filmområdet på Gotland. I rapport I 2006-11-25 redovisades de olika utbildningsanordnarnas samt Gotlands Filmfonds och Film på Gotlands vision och syn på ökad samverkan/sambruk inom filmområdet. Det finns en stor samsyn och ambition att gemensamt genom ytterligare samverkan/sambruk förstärka ”Filmön Gotland” som ett kvalitetsbegrepp. Detta är också på sikt nödvändigt av ekonomiska skäl. I rapporten beskrevs vidare att förutsättningarna för att lokalisera olika verksamheter inom ”Filmön Gotland” till Fårösund (kring Kustateljén) som möjliga och bör utredas vidare.

2006-12-11 gav regiondirektören kultur- och fritidschefen i uppdrag att med en styrgrupp med representanter för berörda intressenter ta fram ett fördjupat beslutsunderlag före sommaren 2007.

2007-03-19 gjorde kultur- och fritidsnämnden en framställan till kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag, vilket i samband med budgetdialogen också beslutades.

Skoldirektör Peter Molin och gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse  2008-04-09 bl a följande:


…”Nuvarande beslut om riksrekrytering gäller fram till hösten 2010. Gymnasiebetänkandet (som skall ut på remiss) aviserar stor restriktivitet när det gäller riksintag i framtiden (Se avsnitt 4.9.7 och 5.10.2 – 5.11 i gymnasiebetänkandet som finns på utbildningsdepartementets hemsida).

Utredaren skriver:
”.. att det även i framtiden ska finnas möjlighet för ett fåtal mycket väl avgränsade utbildningar att vara riksrekryterande…” ”Som riksrekryterande utbildningar tänker jag mig:

- yrkesutbildningar som för kompetensförsörjningen är nödvändiga för att det annars skulle uppstå en arbetskraftsbrist
- vissa utbildningar av elitkaraktär som behöver ha möjlighet att samla de elever som har de bästa 
förutsättningarna att fullfölja utbildningen, estiska utbildningar och de riksrekryterande idrottsutbildningarna samt
- de nya spetsutbildningarna som jag föreslår som försöksverksamhet”

Samtidigt som kraven på att få riksintag skärps tas möjligheterna till specialutformat program, lokala inriktningar och lokala kurser bort.  Likaså föreslås att Medieprogrammet utgår som program och ersätts med en inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet. Därmed begränsas möjligheterna till en filmutbildning inom ramen för det nationella systemet jämfört med i dag (och möjligheterna till samverkan mellan film och scen). Teater finns däremot kvar som en inriktning på programmet Estetik och humaniora.

…”Förvaltningens sammanfattande bedömning är att gymnasiebetänkandet inte ger tillräcklig vägledning för att slutgiltigt bedöma möjligheterna till fortsatt riksintag. Bedömningen är dock att det kommer att vara förenat med stora svårigheter att få ett förnyat riksintag. Med föreliggande osäkerheten blir huvudfrågan hur ett filmgymnasium i Visby försvårar eller underlättar en filmsatsning i Fårösund. Förvaltningens förslag är att:

- Möjligheterna att söka förnyat riksintag hålls öppen samtidigt som gymnasieskolan får ett tydligt uppdrag att utveckla samarbetet med de filmsatsningar som görs i Fårösund

- Att Folkhögskolan under ett uppbyggnadsskede och fram till dess att frågan om riksintag är avgjord ges möjlighet att använda den utrustning, de lokaler och den kompetens som finns i Visby (Utan att det inkräktar på den reguljära gymnasieutbildningen)

Antal sökande
Antal sökande i första hand till utbildningen hösten 2008 är:
- 23 till 24 platser på filminriktningen
- 9 sökande till 16 platser på sceninriktningen…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anser att

    - en gymnasieskola i Visby med fortsatt riksintag är ett stöd för filmutvecklingen i Fårösund

    - filmutbildningen bör vara placerad i Visby, men delar av karaktärsämnena kan förläggas till Fårösund

    - Gotlands kommuns inriktning skall vara att ansöka om förnyat riksintag inför läsåret 2010