Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bn@gotland.se

Elene Negussie
Världsarvssamordnare
E-post: elene.negussie@gotland.se

Maria James
Kommunantikvarie 
E-post: maria.james@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Visby innerstad

Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 en detaljplan för Visby innerstad.

Detaljplanen reglerar hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, för att säkra Visbys framtid som världsarv. Till planen hör en byggnadsordning som innehåller riktlinjer som ska underlätta när du vill vårda, bygga om, ändra eller bygga till utan att Visby innerstads unika kulturvärde äventyras.

Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen när du vill diskutera byggfrågor i innerstaden.