Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fasader

Fasaderna med dess omväxlande material, färger och detaljer utgör ett av innerstadens viktigaste karaktärsskapande inslag. En välbevarad exteriör visar under vilken tidsperiod byggnaden tillkommit och vilka stilideal som rådde. Fasaderna är mycket känsliga för förvanskande nytillskott och det är viktigt att respektera det ursprungliga fasaduttrycket.

Stenhusens fasader
På de medeltida stenhusen putsades ofta väggarna både utoch invändigt av estetiska skäl. På några få ställen i Visby syns ännu rester av medeltida puts på packhusfasader. Dessa ytor är ytterst ovanliga och utgör ett unikt forskningsmaterial. Under medeltiden påfördes putsen genom slevslätning, vilket innebär att putsen följer den underliggande stenens ojämnheter (snutputs).
Även yngre stenhus har i allmänhet putsade ytterväggar – ofta med så kallat ”fett bruk”. Detta putsbruk blandas av 1 del kalk och 1-2 delar sand. Det ger ett segt och smidigt bruk, som lätt tar upp och avger fukt från stenväggarna.

Puts på trähus - revetering
Att klä in bul- eller timmerväggar var under 1800-talet både status och förebyggande skydd mot rötskador i stommen.

De flesta trähus i Visby innerstad har en yttre beklädnad. Vanligast är revetering med slätputs eller spritputs. Många av trähusen putsades under 1860-talet när den traditionella kalkindustrin stod på sin höjdpunkt på Gotland. Putsen gav också ett visst brandskydd och ökad värmeisolering. Gatufasaden ansågs viktigast att revetera eller panela in. Resten av huset fick ofta enklare fasadbeklädnad.

Under 1800-talets senare hälft putsades alla nyuppförda trähus. För att få putsen att fästa på trästommen höggs ofta sneda hack i träväggen. En annan metod var att förse hela ytan med träpluggar eller påspikade ribbor. Senare har också Utställningsförslag 2009 – Riktlinjer | 41 spikar, vassmattor och ståltrådsnät använts. Detta har dämpat intrycket av stadens trähuskaraktär, då få byggnader visar sin trästomme.

Putsens sammansättning
För trähus är det avgörande att putsen inte blir för tät. Tät puts hindrar fuktvandringen och kan leda till att träkonstruktionen ruttnar på mycket kort tid. En ren kalkputs utan inblandning av cement håller inte inne fukten och är därmed den mest lämpade för trähus. Vid putslagningar är det viktigt att använda samma putssammansättning som den ursprungliga putsen. Hus som putsats med kalkputs måste också målas med kalkfärg för att inte skapa ett tätt ytskikt. Kalkcementputsade hus målas med kalkcementfärg. Den ger ett hårdare och mer fukttätt ytskikt än kalkfärgen. Färgen ger dock inte en lika levande yta. Det är också viktigt att ta hänsyn till sandens (ballast) kornstorlek samt vilken metod som ska användas, exempelvis snutputs, sprit- eller slätputs. Under 1700-talet eftersträvades en slät yta med slätputs. På byggnader från slutet av 1800-talet gjordes ofta fönster och dörromfattningar släta medan resten av fasaden fick en grövre yta med spritputs. Gruset hämtades från naturen och hade en varierad kornstorlek. Putsen slogs på för hand. (Se även avsnittet om färgsättning.)

Listverk
Byggnader från 1800-talet och framåt är ofta utsmyckade med olika typer av putsade listverk som delar upp fasaden och skapar skuggspel. Lister som putsas om på felaktigt sätt förlorar sin distinkta profil och därmed sin kontrastverkande effekt. Dessa är viktiga estetiska fasaddetaljer som bland annat visar under vilken stilhistorisk period byggnaden tillkom.

Panel
På enklare byggnader som uthus och förråd från 1800-talet och framåt är det vanligt med träpanel. Husen är panelade med stående slätpanel eller locklistpanel. Gammal panel är ofta mycket bred i växlande dimensioner och locklisterna har fint formade profiler. Hyvlad panel målades traditionellt med linoljefärg. Uthus har ofta panel av ohyvlat virke, som lämpar sig för slamfärg (se färgavsnittet).

Balkonger, terrasser och altaner
Balkonger har ingen historisk förankring i Visbys äldre trähusbebyggelse. De förekommer på flerfamiljshus från 1860- talet och framåt och är då utförda i smäckert järnsmide, gjutjärn eller trä. Träbalkongerna har ibland snidade eller lövsågade profiler och är hopsatta med tappar och falser. Späljorna är inspända mellan över- och underliggare.

Terrasser och altaner är konstruktionstyper som är svåra att passa in i Visby innerstad. Det utgör ett främmande tillskott som inte passar på äldre byggnader. De skapar en avvikande stadsbild och har en negativ inverkan på tomtstrukturen.
Tryckimpregnerat virke som lämnas omålat ger ett ofärdigt intryck – det går bra att använda linoljefärg, slamfärg eller trätjära. Luftat virke behöver dock inget rötskydd och naturligt kärnrikt trä är ett bättre alternativ för utsatta konstruktioner. Bruket av spikplåtar tillhör ett modernare byggnadssätt som inte bör användas.

Hängrännor och stuprör
Hängrännor och stuprör är viktiga detaljer som bör utformas på ett traditionellt sätt. Äldre stuprör är utförda i zinkplåt med vinklade, falsade krökar (till skillnad från moderna stuprör som är pressade runda). Vinklarna är skarpa och tratten profilerad. På plåttak är takrännorna ofta utförda som så kallade ståndrännor, inte som hängrännor.

Häng- och stuprör målades traditionellt med linoljefärg i samma kulör som fasaden i övrigt.

Socklar
För att framhäva husets tyngd och stabilitet, markerades ofta grunden med en sockel av kalkstensskivor, ibland med pro- filerad överkant. Tilläggsisolering och ny fasadbeklädnad som skjuter utanför grundmuren förtar effekten av sockelns funktion. Grunden ska kännas kraftig och stabil. Det är inte ovanligt att sockeln ursprungligen målades i en avvikande, mörkare kulör.

Fasadbelysning
Fasadbelysning kan allmänt sett ha en positiv inverkan på byggnaderna och stadsrummet. År 1998 inleddes ljussättning av ringmur, ruiner samt några karaktärsbyggnader. Till detta valdes en belysning fram, som ger ett jämt och mjukt ljus över fasaderna från en diskret ljuskälla.

För att inte konkurrera med gatubelysningen och byggnaderna runt omkring är det viktigt att eftersträva en dämpad belysning och använda armaturer som inte är i ögonfallande.     

Markiser
Markiser ska undvikas i Visby innerstad. Om de är nödvändiga för solskydd kan de sättas över enstaka fönster inte över en hel fasad. De ska vara av tyg, en färgade och anpassade efter fasadkulören. Markiser med text definieras som skylt.
Installationer
Luftvärmepumpar, klimatanläggningar och annan tekniskt utrustning som monteras på fasaden har blivit en allt vanligare syn i Visby innerstad. Dessa har en mycket negativ påverkan på både byggnad och stadsbild. Det är viktigt att eftersträva en undanskymd placering för denna typ av teknisk utrustning. Helst ska den placeras vid marken och döljas i en låda byggd med träribbor som kan färgas in med fasaden.

Skyltar
Skyltar – program och riktlinjer har antagits av byggnadsnämnden i Gotlands Kommun och ger vägledning då det gäller utformning och placering av skyltar.

RIKTLINJER FASADER 
Putsen på fasader ska i första hand underhållas och inte bytas ut.
Om en omputsning av fasaden blir nödvändig ska alla listverk och andra fasaddetaljer återställas. Putsade listverk ska vara slätputsade och får inte kläs in i plåt. 
Ny puts ska anpassas efter byggnadens karaktär avseende brukets sammansättning, struktur och påslagningsmetod.  
Trähus ska putsas med ren kalkputs utan cementinblandning. 
Färg eller puts som innehåller plast får inte användas. 
Panelade fasader ska i första hand underhållas där enstaka brädor byts ut. 
Ny panel ska anpassas efter byggnadens karaktär avseende storlek och profilering.
Nya balkonger får tillkomma om de passar med byggnadens och stadsbildens karaktär. Terrasser och altaner är olämpliga. 
Nya stuprör och hängrännor bör utformas med skarpa vinklar och falsade skarvar. 
Teknisk utrustning får endast i undantagsfall placeras på fasad.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?