Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsindelning

Visby är vid sidan av Gamla Stan den enda stad i Sverige med en bevarad medeltida stadskärna.

Planstrukturen i Visby innerstad med kvartersindelningen och gatunätet är en av hörnstenarna i stadens kulturvärde.

Visby innerstad rymmer för närvarande cirka 960 fastigheter, fördelade på 141 kvarter. Gatunätet härstammar från mycket tidig medeltid, och vissa gator från vikingatid. Stadsbilden håller samman den rikt varierade bebyggelsen från senare århundraden med medeltida bebyggelse, till en harmonisk helhet. Tillsammans bidrar detta till stadens medeltida karaktär och kulturvärden. Fastighetsindelningen har i stort sett varit densamma sedan slutet av 1600-talet.

Under senare sekel har fastighetsindelningen styrts av stadsplaner och tomtindelningar. Bilismens framväxt under 1930- talet innebar en hel del gatubreddningar innanför murarna. Förutom av ålder bestående fastighetsindelning har närmare 180 tomtindelningar genomförts.

Det är viktigt att stadsstrukturen bevaras, så att stadens och dess invånares historia även i framtiden ska gå att avläsa. Det gäller såväl gator, gränder som den historiskt framväxta indelningen av fastigheter. Fastigheternas gårdsbebyggelse hör också samman med huvudbyggnaderna. Så kallade skaft- tomter, där gårdsbebyggelse styckas, medför att stadsmiljöns karaktär förändras. Även sammanslagning av fastigheter för att åstadkomma större förvaltningsenheter kan motverka bevarandeintresset.

Många byggnadsminnen har skyddsföreskrifter även för tomtmarken. I dessa fall får ändringar i fastighetsindelningen inte komma till stånd utan länsstyrelsens medgivande.
RIKTLINJER FASTIGHETSINDELNING 
Avstyckningar får endast genomföras i undantagsfall. Detta är reglerat i detaljplanen.