2008-04-21, §§ 43-63

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37547
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2008-04-21

Register

Kommunfullmäktige 2008-04-21
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid:

13.00-17.00

Utses att justera: Lena Simonsson och Christer Engelhardt

Datum för anslags uppsättande: 2008-04-30

Datum för anslags nedtagande: 2008-05-22

Övriga närvarande:

Bo Dahllöf, regiondirektör

Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55

Barbro Sjögren, kanslisekreterare