2008-03-17, §§ 22-42

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36886
Kommunfullmäktige 2008-03-17
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-15.10

Utses att justera: Bror Lindahl och Bo Björkman

Datum för anslags uppsättande: 2008-03-27
Datum för anslags nedtagande: 2008-04-21

Övriga närvarande:

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare