BUN § 21

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36743

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-03-18

BUN § 21
Budget 2009 och flerårsplan 2009-2013 - information om budgetförutsättningar m m

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare informerades om förvaltningens budgetförslag Budget 2009 och flerårsplan 2009-2013 med aktuella förutsättningar,. Vidare lämnades information om SWOT-analysen, den prognosticerade barn- och elevutvecklingen i förskoleverksamhet, grundskola och gymnasieskola, samt en lägesrapport beträffande genomförandet av Skola Gotland 2008->.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs med godkännande till handlingarna.