BUN § 22

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36742

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-03-18

BUN § 22
Ansökan om medel för projekt ”Skapande Skola”

Dnr 2008/008-60

Kulturrådet förfogar från och med 2008 över medel för Skapande Skola. Under 2008 kommer två bidragsomgångar att utlysas med datum för sista ansökningsdag 15 mars och 1 oktober. Bidrag kan sökas av skolhuvudman, dvs den som är huvudman inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, för fristående skola eller för riksinternatskola.

Syftet med bidraget är att:

°         medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som i förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet anges som en del i skolans måluppfyllelse, och

°         medverka till att öka den professionella kulturverksamheten för och med elever i årskurs 7, 8 och 9, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan innehålla en handlingsplan som kortfattat beskriver:

°         vilka insatser som redan görs för att stärka kulturens roll i skolan,

°         hur sökande avser att arbeta för att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan,

°         hur skolhuvudmannen avser att stärka samverkansformerna med kulturlivets parter,

°         hur skolans elever har getts tillfälle att medverka i arbetet med att utforma handlingsplanen,

°         hur insatserna kommer att utvärderas.

Handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanernas skrivningar om kulturens roll i skolan, FN:s konvention om barnets rättigheter, de nationella kulturpolitiska målen samt Kulturrådets övergripande verksamhetsmål som beskrivs nedan.

Kulturrådet välkomnar samverkan mellan skolor, skolformer och mellan kommuner. Alla skol­huvud­män som avser samverka ska skicka in var sin ansökan, och i denna tydligt ange att man avser att samverka med flera.

Då BUN inte sammanträder innan sista dag för ansökan vid vårens omgång hade arbetsutskottet beslutat att ge skoldirektör Peter Molin delegation att inge ansökan om medel för ”Skapande Skola”.
---
 

För- och grundskolechef Bisse Carlsson informerade om den ansökan som ingivits från förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns.