BUN § 2

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36573

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 2
Årsredovisning 2007

Dnr 2008/035-04

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till den sammanfattande nämndskrivelsen bl a följande:

 
  …”Det stora arbetet under 2007 har varit dialogen runt Skola Gotland 2008->. Inom Skola Gotland 2008-> arbetet har en gemensam vision för skolväsendet, skolformsvisa strategier för att uppnå uppsatta mål och nulägesbeskrivningar för grundskolorna tagits fram.  Arbetet har gett en ökad fokus på en god lärmiljö och på faktorer för framgångsrika skolor som börjar få genomslag i organisationen. 

 
Skola Gotland 2008-> arbetet innefattar också en översyn av gymnasieskolans organisation och en minskning av antalet grundskolor på ön. Översynen har också resulterat i att förvaltningen påbörjat arbetet med att inrätta en ny ledningsstruktur. Arbetet har också innefattat organisation av central stab som underlag till Struktur 2007.


Under 2007 genomförde Skolverket en omfattande utbildningsinspektion i kommunens förskolor och skolbarnsomsorg, särskolan, grund- och gymnasieskolor och inom vuxenutbildningen.


Inspektionen har behandlat tre områden, verksamhetens resultat, genomförande, och förutsättningar. I den rapport som lämnats till Gotlands Kommun i januari 2008 påtalas en rad brist- och förbättringsområden som är förvaltningens ”att göra lista” de närmaste åren. Rapporten innehåller också ett flertal god exempel på verksamheter och aktiviteter som Skolverket bedömer väl uppfyller de krav som ställs. 

 
Våra resultat i grundskola är, liksom tidigare fortsatt goda, men vikande när det gäller andelen elever som lämnat grundskolan med godkända betyg i kärnämnena och därmed är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det gotländska resultatet i grundskolan ligger också under riksgenomsnittet och skillnaden är stor mellan resultaten på de olika grundskolorna. Det innebär att de högt ställda nationella och kommunala målen inte nås.


I rapporten efter inspektionen på Gotland kritiserar också Skolverket de delvis låga kunskapsresultaten för grund- och gymnasieskola, samt den bristande likvärdigheten över ön och inom vissa skolor.


För fjärde året i rad redovisar barn- och utbildningsnämnden en ekonomi i balans. Årets resultat uppgår till +18, 1 mkr. I resultatet ingår semesterlöneskuldens positiva förändring med 3,5 mkr. Resultatet motsvarar en avvikelse mot budget på 1,5 procent eller med en annan bild 15 kr på en 1 000-lapp. I enlighet med reglerna för överföring av resultat kommer BUN att begära att få överföra överskottet till 2008….”.

Årsredovisningen redovisades av skoldirektör Peter Molin, gymnasiechef Alf Nilsson samt ekonomichef Elisabeth Österdahl utifrån styrkortets olika perspektiv: Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare/ledare,  Processer och Samhälle.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner årsredovisningen samt innehållet i skoldirektörens sammanfattande nämndskrivelse.

    2. Skoldirektören och BUNs ordförande ges i uppdrag att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen

    3. BUN anhåller hos kommunstyrelsen att 2007 års resultat överförs till 2008 års budget.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat