BUN § 3

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36572

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 3
Motion: Rätt till ökad tid på förskolan

Dnr KS 2007/0535-60; BUN 2008/0002-88

Kommun fullmäktigeledamöterna Janica Sörestedt och Christer Engelhardt har i en motion till kommunfullmäktige anfört följande:


…”Kompisgemenskapen och den pedagogiska verksamheten på förskolan är viktig för barnen. Idag får barnen inte delta fullt ut i verksamheten när de får syskon och någon av föräldrarna är föräldraledig eller om mamma och/eller pappa blir arbetslösa. Om vi anser att barnens utveckling är viktig borde vi också erbjuda dessa barn att delta dagligen i verksamheten på ett sådant sätt att de kan och hinner tillgodogöra sig den pedagogiska stimulans som förskolan erbjuder. För att kunna erbjuda barnen detta behöver antalet immar per vecka utökas.

 
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att Gotlands kommun erbjuder barn till föräldralediga och barn till arbetslösa minst 25 timmar per vecka inom förskolan. ”

Kommunstyrelsen hade remitterat motionen till BUN för yttrande senast 2008-03-28. Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i förslag till yttrande bl a följande:


…” Enligt skollagen kap 2 a, §§ 6a och 6b skall barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ha tillgång till förskoleverksamhet minst 3 timmar dagen eller 15 timmar i veckan. Motionen tar inte upp något förslag till utökad tid för barn som omfattas skollagen kap 2a, § 8 – avgiftsfri ”allmän förskola” 525 timmar/året från och med det år barnet fyller 4 år. Motionen bedöms därför omfatta barn i åldern 1-3 år.


Kommunen har möjlighet att utöver den lagstadgade placeringstiden besluta om ytterligare placeringstid för placering enligt §§ 6a och 6b. För den tid som omfattar placeringstiden (undantaget den avgiftsfria allmänna förskolan och den avgiftsfrihet på 15 timmar veckan som gäller för barn i behov av särskilt stöd) har kommunen rätt att ta ut avgift enligt av kommunen antagna avgiftsregler.


 Vid en beräkning genomförd 2008-01-10 omfattas drygt 100 talet barn av den lagstadgade 15 timmars bestämmelsen enligt §§ 6 a och 6 b. Det är svårt att veta hur omfattande intresset skulle vara av att begära utökad placeringstid. Om föräldrarna till dessa ca 100 barn skulle begära utökad placeringstid upp till 25 timmar veckan innebär det att nya resurser behöver tillföras förskoleverksamheten.


Sveriges Kommuner och Landsting uppger att endast ett fåtal kommuner har genomfört en generell utökning av den lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga.


För många barn och föräldrar skulle ett beslut om en generellt utökad rätt till placeringstid vara positivt ur servicesynpunkt med tanke på kontinuiteten och tryggheten för barnet och vårdnadshavaren och för möjligheten till en mer långsiktig planering för det pedagogiska arbetet på förskolan. 

 
Om kommunen avser att besluta om en generellt utökad rätt till placering från minst 3 timmar dagen eller 15 timmar veckan till 25 timmar i veckan för drygt 100 talet barn kommer det att finnas behov av att bygga ut förskoleverksamheten med ca 30 talet heltidsplatser platser. Det innebär i så fall ett behov av en investering med ca 8 500 kkr motsvarande 2 avdelningar. Utökningen innebär en utökad driftkostnad netto med ca 2 500 kkr per år...”

Arbetsutskottet hade föreslagit att BUN föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om ett generellt erbjudande om utökad placeringstid utöver lagstadgade minst 3 timmar dagen eller 15 timmar veckan för barn i åldern 1-3 år som omfattas av bestämmelserna i skollagen kap 2a, §§ 6a och 6b.

Ledamoten Brittis Benzler yrkade i första hand på att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för komplettering. I andra hand yrkade Brittis Benzler att BUN skulle tillstyrka motionen och äska medel för den utökade placeringstiden.

Beslutades att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Votering
BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ledamoten Brittis Benzler yrkade med stöd av Eric Martell, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson och Andreas Persson att BUN skulle tillstyrka motionen och äska medel för den utökade placeringstiden.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Nej. Vinner Ja har nämnden beslutat  i enlighet med Lena Celions förslag.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat i enlighet med Lena Celions förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om ett generellt erbjudande om utökad placeringstid utöver lagstadgade minst 3 timmar dagen eller 15 timmar veckan för barn i åldern 1-3 år som omfattas av bestämmelserna i skollagen kap 2a, §§ 6a och 6b.