BUN § 5

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36570

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 5
Avveckling av förskolan Spiggen, Rone

Dnr 2006/128-61


BUN beslöt 2007-05-09 inom ramen för projektet Skola Gotland 2008-> att skolan i Rone skall upphöra efter vårterminens slut 2008 (BUN § 2007/44). Intill skolan på samma fastighet ligger förskolan Spiggen. I beslutet ingick inte någon särskild prövning av förskolans drift, vilket innebär att verksamheten fortsätter.  Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2008-01-21 att som en konsekvens av Rone skolas upphörande har föräldrar börjat planera för förskolebarnens placering i förskolan utifrån vilken grundskola föräldrarna tänker anmäla barnet till efter vårterminen 2008 och var föräldrarna har sitt arbete.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför vidare:

…”Vid ett besök vid förskolan Spiggen under oktober månad diskuterades förskolans framtid med ansvarig rektor och delar av förskolans personal. Anledning till mötet var att det endast var 10 barn placerade vid förskolan och att inga föräldrar efterfrågade plats för sina barn där. Föräldrarna till de kvarvarande 10 barnen har meddelat att dom planerar att placera sina barn vid andra förskolor, 4 barn i förskola i Hemse och 6 i Havdhems förskola.
Rektor genomförde 2007-11-08 ett föräldramöte där den uppkomna situationen diskuterades. Föräldrar, rektor och personal var vid mötet överens om att det inte är lämpligt eller möjligt att bedriva en förskoleverksamhet med så få barn placerade i förskolan. Med så få barn i verksamheten får det som resultat att ett begränsat antal personal bedriver ett begränsat öppethållande och att ingendera föräldern eller barn skulle kunna få den service respektive pedagogiska verksamhet som är rimlig och som föräldrarna har rätt att kräva för sig och sina barn. Med tanke på barnens senare skolgång i annan grundskola väljer föräldrarna att flytta de kvarvarande förskolebarnen till annan förskola. Förskolan i Havdhem och förskolorna i Hemse kan ta emot de barn som anmäls för byte av förskola.
För närvarande är 10 barn placerade i förskolan Spiggen. Några föräldrar har redan nu begärt omplacering av 1 barn till förskolor i Hemse, 3 till förskolan i Havdhem samt går 2 barn över till förskoleklass i Havdhem skola. 
Eftersom föräldrarna avser att omplacera barnen till annan förskola och ingen ny begäran om placering vid förskolan Spiggen är anmäld förordas att förskolan upphör samtidigt med grundskolan efter vårterminens slut 2008…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förskolan Spiggen i Rone skall upphöra samtidigt med grundskoleverksamheten i Rone efter vårterminens slut 2008.