BUN § 6

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36569

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 6
Förändrade driftsformer för det produktionstekniska programmet

Dnr 2008/017-64

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2008-01-09 bl a följande:


…” Det Produktionstekniska programmet är ett specialutformat program med de lokala inriktningarna plåt och svets samt träteknik. För närvarande utbildas också två verktygsmakare. Innevarande läsår utbildas 45 elever på programmet. Kommunen är ansvarig huvudman och Christopher Polhemgymnasiet (CPG) ansvarig utbildningsanordnare.

När det nationella Industriprogrammet fick för få sökande las utbildningen ner och ersattes av ett specialutformat produktionstekniskt program. Gotlands kommun skrev då genom rektor för CPG ett avtal med Lernia som utbildar eleverna inom det som är programmets karaktärsämnen samtidigt som CPG svarar för utbildningen i kärnämnen och allmänna ämnen.  Avtalet innebär att lärarna i karaktärsämnen är anställda av Lernia och att alla  kostnader hanteras av Lernia som för genomförandet av karaktärsämnesdelen ersätts av CPG.  Nuvarande avtal sträcker sig till 2008-06-15, men båda parterna åtar sig, såvida båda ej överenskommit om annat, att förlänga detta avtal att gälla för ytterligare ett läsår. Priset för utbildningen är 73 100 kr./per elev (Den del som betalas till Lernia). Lernia har i avtalet åtagit sig att ge samtliga elever som påbörjat en utbildning möjlighet att slutföra densamma.


Viktigt att notera att det är CPG och därmed kommunen som har myndighets- och kvalitetsansvar för hela utbildningen. 

         
Förändringar initierade av Lernia

 
Gymnasieutbildningen har tidigare varit ett komplement till Lernias utbildning av vuxna inom områdena plåt, svets och träteknik. Utbildningen av vuxna upphandlas i konkurrens med andra utbildningsanordnare. I förhandlingar med CPG har Lernia angett utebliven upphandling från Af och otillräcklig lönsamhet för verksamheten som helhet som skäl för en höjning av priset från 73 100 kr. per elev till 95-100 000 kr per elev. En sådan begäran om prishöjning hänvisas till § 10.2 i avtalet. I paragrafen står: ”Vid en förlängning av avtalet skall priset indexregleras enligt § 5.7, såvida inte särskilda skäl för annan prisreglering föreligger.”


Lernia lämnade följande förslag till CPG:


a. Prishöjning när befintligt avtal förlängs enligt det som anges ovan
b. CPG övertar verksamheten och får då överta material och utrustning till ett förmånligt pris
c. Lernia avvecklar verksamheten
 

Skolan och förvaltningen har gjort bedömningen att den prishöjning som Lernia begärt som allt för hög och att en sådan höjning skulle medföra en kraftig höjning av programpengen. Skolans egna kalkyler visar att gymnasieskolan kan driva hela utbildningen utan att programpengen behöver höjas. Med det som en av utgångspunkterna påbörjades förhandlingarna om att med omedelbar verkan bryta nuvarande avtal samtidigt som CPG tar över utbildningen i karaktärsämnen, dvs. anordna hela programmets utbildning…”    


Gymnasiechef Alf Nilsson föreslår att det produktionstekniska programmets karaktärsämnesundervisning övertas av  Christopher Polhemsgymnasiet, att  Skoldirektör, gymnasiechef och rektor tecknar det avtal som reglerar övertagandet, samt att Barn- och utbildningsnämnden avsätter 500 tkr från eget kapital till inköp av maskiner till det produktionstekniska programmet.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Barn- och utbildningsnämnden avsätter 500 tkr från

    Eget kapital till inköp av maskiner till det produktionstekniska programmet.