BUN § 7

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36568

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 7
Principer för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier i annan kommun

Dnr 2008/038-64

Gymnasiechef Alf Nilsson har i skrivelse 2008-01-  redovisat regelsystemet för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier i annan kommun. I skrivelsen anförs bl a följande:


…” En elev kan söka ett nationellt program eller en nationell inriktning i annan kommun om


-  Programmet eller den nationella inriktningen inte finns i den egna kommunen
-  Programmet är riksrekryterande (Regeringsbeslut som säger att det är öppet för sökande från hela landet)
-  Eleven är godkänd som elev på ett riksidrottsgymnasium
-  Eleven söker fristående gymnasieskola som alltid är riksrekryterande
-  Samverkansavtal finns med annan kommun eller om kommunen ingår i ett samverkansområde

I samtliga fall som beskrivs ovan är kommunen skyldig att betala programpeng till den mottagande kommunen (s.k. interkommunal ersättning).  Elev som är folkbokförd på Gotland och som går i kommunala skolor i annan kommun kan söka inackorderingsbidrag hos Gotlands kommun.  Elever som går i friskolor får söka inackorderingsbidrag hos CSN.

Frisök
Genom ändring i skollagen har elever från 1 juli 2008 möjlighet att söka en utbildning i annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, s.k. frisök. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, s.k. andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. I första hand skall anordnarkommunen ta emot:
 
-  Alla behöriga sökande i anordnarkommunen/samverkansområdet
-  Sökande från andra kommuner som inte har utbildningen
-  Behöriga sökanden som har särskilda skäl

Frisökning gäller endast för nationella program med nationella inriktningar eller nationella program som saknar nationella inriktningar och där inga lokala inriktningar är fastställda (till exempel Teknikprogrammet). Det vill säga om en skola anordnar ett program med en lokalt fastställd inriktning undantas hela det programmet (även de nationella inriktningarna) på alla skolor i kommunen från frisökning.  Om hemkommunen inte fastställer annat har elev som kommer in på frisöksplats ingen rätt till inackorderingsbidrag.

...

Varje år söker ett antal gotländska ungdomar till kommunala gymnasieskolor utanför Gotland trots att programmet eller inriktningen finns i den egna kommunen. De gymnasieskolor eleverna vill gå har oftast:
-  En profil med någon form av elitsatsning inom en idrott (ofta kopplat till någon idrottsklubb)
-  En estetisk profil inom dans, teater, musik där sökande och föräldrar upplever att kvaliteten är bättre än det som erbjuds på Gotland
-  Lokala inriktningar som inte finns på Gotland (tillexempel Naturbruksprogrammet)

Trots att föräldrar och ungdomar är informerade om att det med nuvarande regelverk inte är möjligt att söka dessa program är det uppskattningsvis 20-25 ungdomar som varje år söker någon av de utbildningar som anges ovan och får nej..”

Gotlands kommuns policy idag är att interkommunal ersättning till annan kommun inte medges om inte särskilda skäl av social eller medicinsk karaktär föreligger. Gymnasiechef Alf Nilsson bedömer att antalet elever i annan kommun kommer att öka med 50-60 elever om kommunen beslutar att det skall vara fritt att söka gymnasieskola i annan kommun. Ett alternativ skulle kunna vara att ta fram nya kriterier som underlag för avslag eller beviljande
    


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Gotlands  kommun följer det nationella regelverket när det gäller möjligheter till studier i annan kommun och frisök, med tillägg av följande undantagsregel:

    Gotlands kommun erlägger interkommunal ersättning för de ungdomar som tagits ut till landslagstrupp inom sin idrottsgren vid studier i resp idrotts elitskola, oavsett i vilken kommun denna är belägen. Uttagningen skall skriftligen styrkas av företrädare för landslagstruppen på vederbörligt sätt. Eleven äger även rätt till inackorderingstillägg.