BUN § 10

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36565

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 10
Beslutsattestanter år 2008

Dnr 2008/039-04

Enligt kommunens attestreglemente skall resp nämnd besluta om attestanter. Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa beslutsattestanter enligt följande:

1.Generella attestanter:

Ordförande Lena Celion

Skoldirektör Peter Molin

Ekonomichef Elisabeth Österdahl

2.För barn- och utbildningsnämndens verksamheter:

Beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt förteckning.

3. Hävning av attesträtten

Skoldirektören bemyndigas att häva attesträtten för förordnade besluts-attestanter. Sådant beslut skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

4. Kompletterande förordnanden

Ekonomichefen bemyndigas att under år 2008 på uppdrag av verksamhets-ansvarig göra kompletterande förordnanden av attestanter och de föränd-ringar i övrigt som är erforderliga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer beslutsattestanter enligt framlagt förslag.