BUN § 13

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36562

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 13
Yttrande: ”Framtidsutredningen”

Dnr 2008/003-90

Kommunstyrelsen hade översänt utredningen om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning (den s k Framtidsutredningen) till BUN för yttrande. Yttrande skall vara Ledningskontoret tillhanda senast 2008-04-24. ”Framtidsutredningen” omfattar 10 st foldrar, innehållande olika delar av utredningen.

Resurschefen Pelle Stenström hade 2008-01-30 utarbetat förslag till yttrande. I förslaget anförs bl a följande:

...

Överväganden, kritiska faktorer och frågor att beakta och utreda:

Den övergripande frågan är om ett överförande av skolhälsovården till hälso- och sjukvården innebär samordningsvinster som skulle ge kvalitetsvinster i verksamheten för barn och ungdomar. Om skolhälsovården överförs uppstår nya gränssnitt -- gentemot BUF som helhet men också mot rektorerna och deras pedagogiska personal samt mot Resursavdelningens olika elevvårdsspecialister.

 Ur BUF:s perspektiv finns ett behov av att kunna styra och inrikta resurserna utifrån elevernas föränderliga behov men också utifrån framtida strukturella förändringar.

Skolhälsovårdspersonalen utgör en mycket viktig del i elevvårdsteamen och elevvårdskonferenserna. Hur påverkas detta arbete?

Skolsköterskornas placering ute på de olika skolorna får inte förändras utifrån bl.a. kraven på tillgänglighet och öppen mottagning.

Eftersom Framtidsutredningen i så liten omfattning behandlar skolhälsovårdens byte av huvudman, framstår det hela mer som en organisatorisk ide´ än en väl grundad verksamhetsbeskrivning byggd på analys av olika gränssnitt, faktorer och dess konsekvenser.

För att tillräckligt underlag skall finnas som grund för ett beslut om skolhälsovårdens organisatoriska tillhörighet behöver bl.a. följande frågor och faktorer utredas och belysas:

Hur påverkas skolans helhetssyn på eleverna?

Vilka kvalitetsvinster /–förluster uppstår?

Vilka blir de ekonomiska effekterna?

Hur påverkas rekryteringsmöjligheterna av skolläkare och skolsköterskor?

Hur påverkas möjligheterna till kompetensutveckling?

Vilka effektivitetsvinster /–förluster uppstår?

Vilka samordningsvinster /–förluster uppstår?

Hur påverkas styrbarheten av SHV:s insatser sett i det pedagogiska sammanhanget?

Etc…..

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN har inga invändningar mot att Ledningskontoret utreder frågan ytterligare utifrån ovanstående frågeställningar och därvid fördjupar analysen av effekter och konsekvenser av ett eventuellt överförande av huvudmannaskapet för Skolhälsovården till HSN/HSF.
    Utredningen bör även beakta alternativet att skolläkarna tillhör HSF:s organisation, medan skolsköterskorna bibehålls inom BUFs organisation.