BUN § 14

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36561

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 14
Yttrande: Vision Gotland 2025 – regionalt utvecklingsprogram RUP

Dnr 2007/207-21

Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till nytt regionalt utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025. Programmet bygger på underlag som tagits fram av sju arbetsgrupper under ledning av Gotlands kommun, Ledningskontoret.
Under remisstiden 8 oktober till 15 februari, 2008 kommer Gotlands kommun bjuda in till samråd på ett antal platser. Tid och plats annonseras i dagstidningarna, på kommunens hemsida och i informationsblad till alla hushåll. Samtidigt anordnar ett antal studieförbund studiecirklar (ABF, Vuxenskolan och Medborgarskolan). Studiehandledning finns också på kommunens hemsida. På hemsidan finns ett öppet forum där synpunkter kan lämnas och diskuteras.
BUN har inte formellt erhållit kommunstyrelsens förslag på remiss. Ev synpunkter på förslaget skall vara Gotlands kommun tillhanda senast den 15 februari 2008.
Arbetsutskottet beslöt 2007-11-28 att ge förvaltningen i  uppdrag att till BUNs arbetsutskott 2008-01-30 lämna förslag till yttrande i ärendet. Utredningssekreterare Gunilla Carlson har utarbetat förslag till yttrande i ärendet. I yttrandet anförs bl a följande:


…”Utbildning och lärande har en betydelsefull roll för en hållbar samhällsutveckling. För den enskilde ger utbildning möjlighet att tillgodogöra sig information och göra medvetna val som konsument och samhällsmedborgare. Utbildning utvecklar personligheten och skapar ökad självkänsla för den enskilde individen. Utbildning är också en jämställdhetsfråga som tillsammans med förvärvsarbete ger förutsättningar för ekonomisk självständighet.


Arbetsmarknaden är föränderlig. Sannolikheten att byta arbete under den yrkesverksamma delen av livet är stor. Därför är det viktigt att skolan skapar en beredskap för att klara dessa förändringar.
Även i ett hälsoperspektiv är all form av utbildning en viktig samhällsfaktor, eftersom det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och en god hälsa....”


a.  Skolan ska aktivt ta del av aktuell forskning och ta initiativ till utveckling och ständiga   förbättringar av den pedagogiska verksamheten.


b.  Bildningsidealet ska främjas genom att det på Gotland finns många utbildningsmöjligheter.


c.  Gemensamma högskole- och yrkesutbildningar ska utvecklas i regionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUFs verksamhet och organisation har ambitionen att vara en aktiv del i det Gotländska samhället och delta i dess utveckling, med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt. BUNs styrkort anger bl a följande framgångsfaktorer: Skolor och förskolor med gott rykte som erbjuder utbildning med hög kvalitet i ett nationellt perspektiv och God tillgänglighet till förskolor, skolor och vuxenutbildning.  BUN anser därför att Vision Gotland 2025 i högre grad bör framhäva att satsningar på den regionala utvecklingen är av största vikt för att skolverksamheten skall kunna bibehållas med en god geografisk spridning över ön.


  2. Följande mål resp strategier fastställs: 


  Mål:
  a. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till nationellt program på gymnasiet skall minst uppgå till riksgenomsnittet


  b. Alla elever ska på Gotland ha tillgång till ett brett utbud av gymnasieprogram.


  c. Andelen elever i den gotländska gymnasieskolan som har uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier ska uppgå till minst riksgenomsnittet


  d. Alla gotlänningar ska ha tillgång till eftergymnasial utbildning


  e. Alla barn skall erbjudas plats i förskola


  Strategier:
  a. Skolan på Gotland ska ge de kunskaper som krävs för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhällsliv, ett utvecklade arbetsliv, vidare studier och ett livslångt lärande.


  b.Skolorna på Gotland ska kännetecknas av en god lärmiljö och ett hälsofrämjande arbetssätt, samt ha en geografisk spridning som bidrar till samhällsutveckling över hela ön.


  c. Skolan ska ha behöriga lärare


  d. Skolan ska främja ett arbetsklimat och en arbetsmiljö där utveckling och lärande hos såväl medarbetare som barn, elever och vuxenstuderande stimuleras och premieras.


  e. Skolan ska aktivt ta del av aktuell forskning och ta initiativ till utveckling och ständiga   förbättringar av den pedagogiska verksamheten.


  f. Bildningsidealet ska främjas genom att det på Gotland finns många utbildningsmöjligheter.


  g. Gemensamma högskole- och yrkesutbildningar ska utvecklas i regionen.

  3. BUN antar i övrigt det framlagda förslaget till yttrande som BUNs svar på remissen.